Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  "Senki nem nevezheti magát szabadnak addig, amíg szellemének kapuját nem képes kitárni,
úgy kifelé, mint befelé; kifelé azért, hogy képes legyen saját eszméit közkinccsé tenni,
befelé pedig azért, hogy mások értékes gondolatait el tudja fogadni."  (Validivar)
 
 

Kérdések és válaszok

1. Mit takar az „A.M.O.R.C.” rövidítés?

Az „A.M.O.R.C.” a Rend latin nevének – Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis – rövidítése. Bizonyos szövegekben és dokumentumokban „Antiquus Arcanus Ordo Rosae Rubeae et Aureae Crucis” néven is jelölik.

A jelenlegi névhasználatban az A.M.O.R.C. (vagy AMORC) betűk gyakran követik a Rend nevét, hogy ilyen módon a hagyományos nevet összekapcsolják azzal a rövidítéssel, amelyet az egész világon ismernek. Más szóval, ma a Rózsakeresztes Rend, A.M.O.R.C. néven ismerik a Rendet világszerte.

2. Mi a Rózsakeresztes Rend, A.M.O.R.C.?

A Rózsakeresztes Rend, A.M.O.R.C. egy filozófiai, beavató és tradicionális szervezet, mely a beavatottak által évszázadok hosszú során keresztül megőrzött tudást örökíti át. Fő célja, hogy megismertesse az emberekkel a kozmikus törvényeket, megtanítsa őket harmóniában élni ezekkel a törvényekkel, hogy ezáltal megismerjék a boldogságot és helyesen éljék életüket a fizikai és a spirituális síkon egyaránt. Mivel a Rend nem szekta vagy vallás, sem nem társadalmi-politikai szervezet, tagjai különféle vallások követőiből és a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből kerülnek ki.

3. Létezik-e kapcsolat a rózsakeresztesek és a szabadkőművesek között?

A XVIII. században a Rózsakeresztes Rend és a szabadkőművesség igen közel állt egymáshoz. Ez magyarázza azt a tényt, hogy a szabadkőműveseknél az egyik legmagasabb fokozat a „Rózsakereszt” fokozata. Azóta ez a két szervezet teljesen függetlenné vált egymástól, és ma már különállóan tevékenykednek. Mindazonáltal, vannak rózsakeresztes szabadkőművesek és szabadkőműves rózsakeresztesek, bizonyítván, hogy nincs semmilyen összeegyeztethetetlenség a két mozgalom között.

4. Szekta-e az A.M.O.R.C.?

Egyetlen közös vonás sem fedezhető fel az A.M.O.R.C. és a szekták között.

Először: a szekták sajátosságai közé tartozik, hogy követőiket családi és társadalmi kapcsolataik megszakítására kényszerítik, mely számos komoly konfliktus forrása lehet. Ezzel szemben a Rózsakeresztes Rend azt kéri tagjaitól, hogy minél intenzívebben vegyenek részt a társadalom életében és a lehető legjobban próbálják teljesíteni állampolgári kötelezettségeiket. A családot pedig olyan értéknek tekintik, melynek egységét és harmóniáját mindenáron meg kell őrizni.

Másodszor: a szektát egy guru vezeti, aki magát egy életre szóló „felsőbb vezetőnek” nevezte ki. Ezzel szemben az A.M.O.R.C. Nagymestereit ötéves időszakra választják meg. A letelt idő végén mandátumukat megújíthatják, ha úgy ítélik meg, hogy jól végezték a munkájukat. Ellenkező esetben egy alkalmasabb személy veszi át a helyüket.

Harmadszor: a szekták tagjainak anyagi javaik egy részét fel kell ajánlaniuk a szektának, nem ritkán azért, hogy a guru ezáltal is fenntarthassa fényűző életvitelét. A rózsakeresztesek ezzel szemben egy aránylag szerény tagdíjat fizetnek a Rendnek, melynek fejében rendszeresen megkapják az írásos tananyagot.

Végül: általában minden szekta igyekszik úgy irányítani tagjait, hogy azoknak többé ne álljon módjukban kilépni a szektából. Ezzel ellentétben az A.M.O.R.C. a személyes meggyőződés szabadságára alapozza filozófiáját, mindenkor az önálló gondolkodásra biztatva tagjait. Itt kell megemlítenünk azt is, hogy egy rózsakeresztes bármikor megszüntetheti tagsági viszonyát a Rendben anélkül, hogy döntéséről bármiféle magyarázatot kellene adnia.

Az A.M.O.R.C.-nak tehát semmi köze nincs a szektákhoz, és neve soha, semmilyen, szektákkal kapcsolatos hivatalos és nyilvános jelentésben nem szerepelt.

5. Honnan ered az A.M.O.R.C. a hagyományok szerint?

Az A.M.O.R.C. története egészen az ősi egyiptomi misztériumiskolákig nyúlik vissza. Ezekben az iskolákban azért gyűltek össze a felvilágosult misztikusok, hogy tanulmányozzák a világegyetem, a természet és az ember misztériumait – innen származik a misztériumiskola elnevezés. Időszámításunk előtt 1500 körül III. Thutmoszisz fáraó egyetlen, azonos szabályok alapján működő Rendben egyesítette ezeket az iskolákat. Körülbelül egy évszázaddal később IV. Amenhotep, ismertebb nevén Ehnaton fáraó a Rend minden tagja számára egységes tananyagot hozott létre. Ezzel egyidőben megalapította az ismert történelem első monoteista vallását.

Egyiptomból a Rend tanításai eljutottak Görögországba, melyben nagy szerepe volt Pythagorasnak. Ezt követően a középkori Európában az alkimisták és a templomosok képviselték e tradíciót. A következő századokban a reneszánsz filozófusai, majd a modern kor spirituális beállítottságú gondolkodói segítették terjedését Keleten és Nyugaton egyaránt. A múlt társadalmaiban a tudat szabadságát gyakran korlátozták, ezért a Rend különböző nevek alatt, rejtőzködve létezett. Tevékenységével azonban soha nem hagyott fel, megőrizve tanításait a Fényt keresők számára. Korunkban az A.M.O.R.C. az őrzője ennek a kulturális és spirituális örökségnek.

6. Vallás-e az A.M.O.R.C.?

Az A.M.O.R.C. eredetéből, természetéből és céljaiból következik, hogy soha nem volt, és a jövőben sem válik soha vallássá. Az a tény, hogy tagjai között egyaránt vannak keresztények, zsidók, muzulmánok, buddhisták, hinduk és más vallásúak, már önmagában is elég bizonyíték arra, hogy nem lehet vallás. Eklektikus filozófiát képvisel és tökéletes toleranciát tanúsít minden hit iránt. Tradíciója és története mutatja, hogy a rózsakeresztes filozófia nem egy messiás vagy próféta kinyilatkoztatásából származik, hanem olyan beavatottak együttes alkotása, akik a Rend tudásának megőrzésére szentelték életüket az ókor kezdetétől egészen napjainkig.

A Rendnek ugyanakkor dogmái sincsenek, minden rózsakeresztes teljes szabadságot élvez a téren, hogy az átadott anyagból mit, vagy mit nem fogad el. Ilyen szempontból nem a hit útját képviseli, hanem a személyes keresésen, a jobbá válás őszinte vágyán alapuló megértés útját. A hit valójában nem egy vallási előjog, mint ahogyan egyetlen misztikus társaság kiváltságának sem tekinthető. Viszont mindazokat az embereket jellemzi, akik a spirituális értékeket keresik és ezeket tekintik személyes filozófiájuk alapjának.

7. Azt mondják, hogy Descartes rózsakeresztes volt, mégis mint meggyőződéses materialistát tartják számon. Melyik volt valójában?

Descartes egyáltalán nem volt meggyőződéses materialista. Bizonyítékként elegendő újra elolvasni fontosabb műveit. Elsősorban A lélek szenvedélye c. műve az, amelyben világosan kifejezésre juttatja Istenbe vetett hitét. Valójában materialista hírneve és a „kartéziánus elme” fogalma a közismert „Cogito, ergo sum” („Gondolkodom, tehát vagyok”) maxima materialista módon való értelmezéséből ered. Descartes valójában azt akarta kifejezni, hogy a gondolkodás képessége adja meg az ember individualitását, vagyis azt a képességet, melynek következménye az éntudat, ami viszont a lélek egyik attribútumának tekinthető. Bizonyos szövegek egyébként megerősítik, hogy ha rózsakeresztes nem is volt, de szoros kapcsolatban állt a kor rózsakeresztes testvériségével.

8. Azt mondják, hogy a rózsakeresztesek gyakorolták az alkímiát, és ez magyarázza az A.M.O.R.C. gazdagságát. Igaz ez?

Igaz, hogy a múlt egyes rózsakeresztesei gyakorolták az anyagi alkímiát, mely az ún. alapfémek, például az ólom arannyá változtatásából állt. Arra valójában nincs bizonyítékunk, hogy ez sikerült volna nekik. Bárhogy is volt, ilyen örökségnek nyoma sem található; a Rend pénzügyi eszközei tagjainak befizetéseiből származnak. Ami a mai rózsakereszteseket illeti, ők inkább a spirituális alkímiának szentelik magukat, ami azt jelenti, hogy hiányosságaikat igyekeznek az ellentétes minőségekké változtatni, azaz a büszkeséget alázattá, az önzést nagylelkűséggé, a türelmetlenséget türelemmé, stb. Ez tulajdonképpen az önmagunkon végzett munkát jelenti, amely az A.M.O.R.C. tradicionális tanításaival kiegészítve valóban értékessé és erőt próbálóvá teszi a rózsakeresztes filozófiát.

9. Univerzálisak-e a rózsakeresztes szimbólumok?

A rózsakeresztes szimbólumok legnagyobb része valóban univerzális abban az értelemben, hogy ezek mindegyik misztikus tradícióban közösek. Ilyenek például a pont, a háromszög, a négyzet, a kör. A Rend azonban számos olyan szimbólumnak is birtokában van, melyek kizárólag a rózsakeresztes hagyomány sajátjai, és törvényesen védettek az egész világon.

10. Mit jelent a korszakok elmélete?

Az emberiség fejlődése 2160 éves korszakokra osztható. A megelőző korszak például a Halak korszaka volt, mely Jézus megjelenésével kezdődött. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az első keresztények szimbóluma nem a kereszt volt, hanem a hal (görögül „ichtus”). Ma a Vízöntő korszak kapujában vagyunk. Ebben a korban remélhetőleg – az emberi civilizáció történetében először – fizikailag is meg fog nyilvánulni a béke ideálja, és Földünkön elterjed az igaz tudás.

Ahhoz azonban, hogy ez bekövetkezhessen, az szükséges hogy az emberiség a spiritualitás felé forduljon, mert a mai társadalmunk alapjait képező értékek túlságosan materialisták. A Vízöntő kor hatását már egyre több ember érzékeli, ami arra készteti őket, hogy felhagyjanak a korunkra jellemző túlzott anyagelvűséggel és spirituálisabb ideálok felé forduljanak. E szempontból egyetértünk André Malraux kijelentéseivel, miszerint „a XXI. század vagy spirituális lesz vagy nem lesz”.

11. Ellenzik-e a rózsakeresztesek a fogamzásgátlást és az abortuszt?

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy az A.M.O.R.C.-nak semmilyen hivatalos álláspontja nincs e két témában, mivel minden rózsakeresztesnek jogában áll, hogy saját maga alkosson véleményt ezeket a kérdéseket illetően.

Nyilvánvaló, hogy az emberiség jövőjét tekintve az egyik legnagyobb veszélyt a túlnépesedés jelenti, mely leginkább az elmaradottabb országokat érinti és tovább növeli a szegénységet. Kétségkívül meg kell tanulnunk jobban kezelni és igazságosabban elosztani a Föld javait. Azt is tudjuk, hogy a természeti erőforrások nem kimeríthetetlenek. A fogamzásgátlás ebből a szempontból nézve a születésszabályozás hatékony eszköze lehet. Ami az abortuszt illeti, ez feltétlenül olyan kérdés, ami komoly megfontolást igényel. Nyilvánvalóan vannak olyan körülmények, melyek igazolhatják szükségességét. Bármilyenek is legyenek azonban a körülmények, a kérdést nem valamely vallási dogmára hivatkozva, hanem kizárólag saját erkölcsi érzékünkre hallgatva kell eldöntenünk.

12. Mit jelent az „Imperátor” cím?

A világi értelmezésben azt a rangot jelentette, mellyel az antik Róma katonai vezetőit és természetesen a császárokat illették. A rózsakeresztesek köreiben évszázadok óta az igazgató tisztségét jelöli a Rendben.

A Rend mai alkotmánya szerint az Imperátor az összes Nagypáholyt egybefogó Legfelsőbb Nagypáholy Adminisztratív Tanácsának elnöke. Ugyanakkor ő az A.M.O.R.C. tanításaiban és rituáléiban továbbélő rózsakeresztes tradíciók őrzője is. Öt évre választják meg tisztségére, mely a Legfelsőbb Tanács többségi szavazata alapján meghosszabbítható.

13. Minek a szimbóluma a rózsakereszt?

A rózsakereszt az A.M.O.R.C. szimbóluma. A tökéletesség állapotát jelképezi, amit minden rózsakeresztes szeretne megvalósítani a Rend tanításainak és saját erőfeszítéseinek segítségével. Ennek az állapotnak az elérése természetesen sok időt és önmagunkon végzett kitartó munkát igényel.

14. Érdemes-e idős embereknek belekezdeni a rózsakeresztes tanulmányokba?

Sok úgynevezett idős tagja van az A.M.O.R.C.-nak, akik egy új és derűsebb életet fedeztek fel általa és általában csak azt sajnálják, hogy korábban nem tudtak a Rend létezéséről. A rózsakeresztes tanítások megértése és gyakorlatban történő alkalmazása nincs életkorhoz kötve; az út idősebbek és fiatalok számára egyaránt nyitva áll.

15. A mai Rózsakeresztes Rend ugyanaz, mint ami a múltban létezett?

Nyilvánvaló, hogy a Rend mai formájában nem ugyanaz, mint elődei voltak, ám a kitűzött cél, a beavatottak által századokon át őrzött tudás közvetítése természetesen nem változott. A rózsakeresztes ideál mindig ugyanaz marad, mert tradicionális, következésképpen megingathatatlan. 1909, az A.M.O.R.C. jelenlegi ciklusának kezdete előtt a rózsakeresztes tanításokat kizárólag szóban és a nyilvánosság elől elrejtve terjesztették. A XX. század első éveitől kezdve viszont minden tag postán kapja meg az írott tananyagot.

Az A.M.O.R.C. jelenlegi ciklusa 1909-ben, Dr. H. Spencer Lewisnak a franciaországi Tolouse-ban történt beavatásával kezdődött. Beavatása után azt a feladatot kapta, hogy élessze újjá a Rendet Észak-Amerikában és teremtse meg az alapokat a második ciklus működéséhez ezen a kontinensen.

16. Szabadon gyakorolhatják-e a rózsakeresztesek saját vallásukat?

Minden rózsakeresztes teljes szabadságot élvez vallásának gyakorlása terén, vagyis A.M.O.R.C. tagságával párhuzamosan bármely vallás követője lehet azon egyszerű okból kifolyólag, hogy a rózsakeresztes miszticizmus és a világ nagy vallásai között nincs összeférhetetlenség. Tilos viszont a térítői tevékenység bármely vallás javára a Rend összejövetelein, különösen a Páholyokban, Káptalanokban és Pronaoszokban. E téren tehát minden tagnak önmérsékletet kell tanúsítania és tartózkodnia kell minden olyan jellegű eszmecserétől és tevékenységtől, mely egy bizonyos vallás terjesztését szolgálja.

17. Közismert mondás, hogy „véletlenek nem léteznek”. Mit gondol erről egy rózsakeresztes?

A rózsakeresztesek ugyanígy gondolják: „véletlenek” valóban nem léteznek abban az értelemben, hogy általában mindaz, ami velünk történik, egy saját magunk által megteremtett ok következménye. Más szóval, életünket az általunk gondolt, kimondott vagy megtett dolgok hatására létrejött események határozzák meg. Lehet, hogy ezeket az okokat jelenlegi életünkben hoztuk létre, ám az sem kizárt, hogy valamely előző életünkben. El kell ismernünk azonban azt is, hogy vannak olyan helyzetek, melyeket – hagyományos kifejezéssel élve – az „Isteni Gondviselés” beavatkozásának tekinthetünk. Ezzel kapcsolatban mondta Einstein: „A véletlen az az ösvény, amelyen Isten névtelen akar maradni”.

18. Mi az az Aranykor, melyre egyes misztikusok utalnak?

Az Aranykor hagyományos fogalma a múlt minden nagy beavatottjának tanításaiban szereplő tényre utal, vagyis hogy az emberiség egy olyan ideális állapot felé hivatott fejlődni, amit a béke, a testvériség és a harmónia jellemez. Minden jel arra enged következtetni, hogy a Vízöntő kora, amelybe a világ éppen belépni készül, ezen Aranykor beköszöntését jelentheti. Természetesen ez a lehetőség csak akkor válhat valósággá, ha minden ember megfelelően cselekszik és a spiritualitást tekinti létezése alapjának.

19. Hogyan foglal állást az A.M.O.R.C. a szervátültetés kérdésében?

Az A.M.O.R.C.-nak nincs hivatalos álláspontja e kérdésben, mivel ezt etikai, filozófiai és vallási meggyőződésen alapuló személyes döntésnek tekinti. Azt tapasztaljuk azonban, hogy akik ellenzik a szervátültetést, gyakran nem kellően igazolható vallási meggyőződésből teszik ezt. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ha valamely szervüket átültetésre felajánlanák, valójában lelkük egy részét „amputálnák”, minek következményeivel szembesülniük kellene haláluk után, sőt esetleg következő életükben is. Ez egy teljesen téves, sőt némileg babonás elképzelés, hiszen az ember spirituális dimenzióit semminemű, a fizikai testen végzett sebészi beavatkozás nem változtathatja meg. Az viszont tagadhatatlan, hogy a szervátültetések révén emberi életek menthetők meg.

20. Vannak-e rózsakeresztes csoportok, ahol a tagok találkozhatnak egymással?

A Rend sok városban hozott létre helyi csoportokat, hogy lehetőséget nyújtson tagjainak a személyes találkozásra, ha erre igényük van. Ezeket a csoportokat a résztvevő tagok számától függően Páholyoknak, Káptalanoknak, Pronaoszoknak vagy Átrium csoportoknak nevezik. Ezek saját szabályzatuknak megfelelően működő találkozási helyek, melyek ugyanakkor egy olyan misztikus tevékenység keretéül is szolgálnak, mely a rózsakeresztes tradíció szóbeli aspektusát van hivatva megőrizni. Ezen felül a Páholyok rendelkeznek azzal a különleges privilégiummal, hogy megrendezhetik a tradicionálisan tiszta és egyszerű rózsakeresztes beavatási szertartásokat.

21. Mit jelent a Rózsakereszt állapota?

Ez a tökéletesség állapota, melyre minden rózsakeresztes törekszik. Aki eléri ezt, az a szó legmisztikusabb értelmében véve Mesternek tekinthető. A keresztény tradícióban ez a krisztusi állapotnak felel meg. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a „Rózsakereszt állapotát” elért személyek soha nem mondanák ezt magukról, sőt ők rendszerint a legteljesebb ismeretlenségben élnek. Általában már eltávolodtak a világtól, mégis az emberiség szolgálatának szentelik életüket, oly módon, amely kizárólag előttük ismeretes.

22. Mennyiben képviseli a rózsakeresztes filozófiát egy olyan rózsakeresztes, aki körülbelül tíz éve tagja a Rendnek?

A rózsakeresztes tanítások értéke alapvetően az alkalmazásukban rejlik; az intellektuális megértés önmagában nem elegendő. Ezenkívül minden egyes tag más-más fejlettségi szinten áll a Rendhez való csatlakozásának időpontjában. Az A.M.O.R.C. tagjaként eltöltött évek számának tehát csak viszonylagos értéket tulajdoníthatunk, ami nem tanúskodik szükségszerűen az elért spirituális fejlődés szintjéről.

23. Mik a rózsakeresztes Manifesztumok?

Három XVII. századi dokumentum: a „Fama Fraternitatis” a ”Confessio Fraternitatis” és a ”Nuptiae Chymicae” (Christian Rosenkreutz Kémiai Menyegzője), melyek egymást követően 1614-ben, 1615-ben, illetve 1616-ban jelentek meg. E három Manifesztum együttesen a XVII. századi rózsakeresztesek fő művét alkotja.

24. Van-e az A.M.O.R.C.-nak a Bibliához hasonló szent könyve?

Nincs, mert a szent könyv fogalma a kinyilatkoztatott vallásokhoz kapcsolódik. Az A.M.O.R.C. nem vallás és nincs egy messiáshoz vagy prófétához hasonló vezetője. Mindazonáltal a rózsakeresztesek, éppen spirituális irányú érdeklődésük miatt, a szent könyveket a legnagyobb tiszteletben tartják, legyen szó akár a Bibliáról, a Koránról, a Baghâvad Gítáról, az Upanisádokról vagy bármelyik más szent szövegről. Ezek bizonyos részleteivel – rövidebb-hosszabb terjedelemben – a rózsakeresztes tanítások is foglalkoznak.

25. Mit tanít a Rend Atlantiszról?

Anélkül, hogy részletesebben felfednénk az Atlantiszról szóló A.M.O.R.C. tanítások tartalmát, egyszerűen annyit válaszolhatunk erre a kérdésre, hogy a rózsakeresztes hagyomány szerint létezett egykor egy kontinens az Atlanti-óceán közepén, melynek lakói magasan fejlett materiális és spirituális kultúrával rendelkeztek. Ez a kontinens, valószínűleg egy természeti katasztrófa következtében, Kr.e. 9600 körül elsüllyedt. Néhány atlantiszi azonban még a kataklizma előtt más területekre menekült, elsősorban Egyiptomba. A Rend tanításai szerint ezen atlantisziak leszármazottai építették a Szfinxet és a piramisokat, hogy megörökítsék azt a rendkívüli tudást, mellyel a geometria, az építészet, a csillagászat, stb. terén rendelkeztek.

26. Mi a rózsakeresztesek véleménye a pszichológiáról?

Mint neve is jelzi, a pszichológia az ember pszichikai jellemzőinek tanulmányozását jelenti. Olyan dolgokkal foglalkozik tehát, mint a vérmérséklet, a jellem, a személyiség, stb. rózsakeresztes nézőpontból foglalkoznia kell magával a lélekkel és annak tulajdonságaival, ezen belül a tudatossággal is.

A pszichológia szerves részét képezi a rózsakeresztes tanításoknak, ám a Rend mélyen spirituális szempontból foglalkozik vele. Amit tehát a tudattal, a gondolkodással és az elmével kapcsolatban kifejtünk, azt mindig az ember spirituális dimenzióival – jelen esetben a lélekkel – összhangban tesszük.

27. Mit jelent valójában a New Age?

Rózsakeresztes szempontból a New Age sokkal inkább egy divatos áramlatnak tekinthető, mint valódi gondolkodási irányzatnak, amely, sajnálatos módon, bizonyos kereskedelmi jelleget kölcsönzött az ezoterikus tanoknak. Ebből következően nagy számban vannak, akik mindenfélét összeírnak különböző jellegű misztikus témákról vagy teljesen félrevezetik az őszintén kereső embereket. Talán az a legnagyobb előnye ennek a mozgalomnak, hogy rámutat: a Vízöntő kora egyre inkább érezteti az emberiségre gyakorolt hatását, ami a spiritualitás iránti érdeklődés folyamatosan növekedésében mutatkozik meg.

28. Miért tartózkodik az A.M.O.R.C. attól, hogy politikai kérdésekkel foglalkozzon?

Ha az A.M.O.R.C. bármilyen politikai kérdésben állást foglalna, az elkerülhetetlenül megosztaná a tagságot, melynek képviselői a legkülönbözőbb társadalmi háttérrel rendelkeznek, tehát politikai kérdésekben szükségszerűen különböző a véleményük. Emellett úgy gondoljuk, hogy a politika nem tud megoldani minden problémát, amellyel az emberiségnek szembe kell néznie, mert mindig elkötelezi magát valamely irányba. A miszticizmus ezzel szemben olyan megoldásokat kínál, melyek mind a személyes, mind a társadalmi érdekek fölött állnak.

Az A.M.O.R.C. olyan országokban is jelen van, melynek kormányzata nem nézi jó szemmel a miénkhez hasonló szervezeteket, pontosan azért, mert ezek elzárkóznak a politizálástól és olyan egyetemes testvériség létrehozását tekintik céljuknak, amely magasabb elveket képvisel és minden egyes ember és nép jólétére törekszik.

A Rendben végzett meghatározott tevékenységén túl tehát minden rózsakeresztes teljesen szabad politikai véleményalkotását, illetve polgári kötelezettségeit illetően. Sőt, hivatásuk gyakorlása révén némelyeknek közvetlenül is részt kell venniük egy vagy több ország politikai életének irányításában. Ilyen esetekben a Rend elvárása csupán annyi, hogy tagjai mindig belső, misztikus tudásukkal összhangban cselekedjenek.

29. Szükséges a Rend helyi szervezeteit látogatni ahhoz, hogy a rózsakeresztes tanításokat teljes mélységükben elsajátíthassuk?

A rózsakeresztesség mindenekelőtt azt jelenti, hogy a Rend írott tanításait otthonunkban tanulmányozzuk és megpróbáljuk átültetni azokat a mindennapi élet gyakorlatába. Hozzátesszük azonban, hogy egy helyi szervezet látogatása, bár nem kötelező, mégis egy újabb dimenzióval bővíti a rózsakeresztes tagságot. Lehetőséget teremt a többi rózsakeresztessel való találkozásra és a rózsakeresztes hagyomány szóbeli aspektusával való megismerkedésre, azaz a testvéri összejöveteleken való részvételre. Ezeken az összejöveteleken a résztvevők egy-egy filozófiai értekezést hallgatnak meg, ezt követően pedig kicserélhetik gondolataikat a szóban forgó témákkal (pl. : az álmok. a reinkarnáció, a számok szimbolikája, az életciklusok, a misztikus gyógyítás, a halál misztériuma, a meditáció, stb.) kapcsolatban. Ezen felül a rózsakeresztes Páholyokban részesülnek az ezt kérelmező tagok – a többi jelölt jelenlétében – a rózsakeresztes beavatásokban.

30. Ki volt Christian Rosenkreutz? Valóban ő volt a Rózsakeresztes Rend megalapítója?

A rózsakeresztesség történetével foglalkozó egyes írásokban hivatkozást találhatunk egy „Christian Rosenkreutz” nevezetű személyre (1378-1484) mint a Rend megalapítójára. Ez azonban téves feltételezés. Valójában ekkor a Rózsakeresztes Rend már több évszázada létezett. Az érthetőség kedvéért el kell mondanunk, hogy a Rend mindig ciklikusan működött, ami azt jelenti, hogy egy 108 évig tartó aktív időszakot egy ugyanilyen időtartamú, ún. "alvó" periódus követett.

Amikor egy országban eljött az ideje, hogy a Rend működésének új ciklusa megkezdődjön, megtették az előkészületeket egy kiáltvány vagy egy felhívás kiadásához. Ebben meghirdették a „sír” felnyitását, ahol „C.R.C. Nagymester teste” pihent ritka ékszerek és kéziratok társaságában, melyek az őket megtaláló személyt felhatalmazták arra, hogy a Rend új tevékenységi ciklusát elindítsa. Ez a hirdetmény allegorikusan értelmezendő, a C.R.C. kezdőbetűk soha nem egy létező személyt jelöltek. E magyarázatok fényében kell a legendás Christian Rosenkreutz-ot és történetét szemlélnünk.

31. Mik a Rend pénzügyi forrásai?

Az A.M.O.R.C. a világ összes országában non-profit szervezetként működik, ennélfogva soha nem volt és nem is lehet kereskedelmi jellege. Ezen elv alapján a rózsakeresztes tanításokat nem árusítják könyvek formájában és senki nem juthat hozzájuk ilyen módon. Mint minden más önfenntartó egyesületnek vagy kulturális szervezetnek, a Rendnek is magának kell biztosítania a működéséhez szükséges feltételeket, ami azt jelenti, hogy a tagok által befizetett tagdíjakból kell gazdálkodnia. Bár a monográfiák elkészítése és rendszeres elküldése a tagoknak jelentős költséget jelent (beleértve a szerkesztési, fordítási, lektorálási, nyomdai, postai és adminisztrációs költségeket), a tagsági díjak meglehetősen alacsonyak, sőt a hasonló jellegű filozófiai és tradicionális szervezetek sorában tagdíjait illetően a Rend a legszerényebbek közé tartozik.

32. Nem fenyegeti-e az a veszély a rózsakereszteseket, hogy filozófiájuk miatt eltávolodnak az anyagi valóságtól?

A rózsakeresztesek számára az anyagi világ az a terep, ahol igyekeznek alkalmazni a Rend tanításait, hogy az egyetemes Jó érdekében munkálkodhassanak és mindennapi életüket ennek megfelelően élhessék. A rózsakeresztesek ezt a világot tekintik az olvasztótégelyek, melyben megszerezhetik azokat a tapasztalatokat, melyek spirituális fejlődésükhöz szükségesek. Ahelyett, hogy elszigetelődnének az anyagi realitások világától, sokkal inkább filozófiájuk „gyakorló területének” tekintik azt.

33. Mi a F.U.D.O.S.I.?

A F.U.D.O.S.I. (Fédération Universelle des Ordres et des Sociétés Initiatiques), azaz a Beavató Rendek és Társaságok Univerzális Szövetsége ma már nem létezik. 1934-ben hozták létre a kor tradicionális beavató rendjeinek védelmére. Célja elsősorban az volt, hogy elkülönítse az autentikus hagyományt képviselő rendeket a kis csoportok sokaságától, akik mind az ősi tradíció képviselőinek kiáltották ki magukat. Természetesen a Rózsakeresztes Rend, A.M.O.R.C. is a F.U.D.O.S.I. tagja volt. A szövetség 1948-ban tartotta utolsó ülését, amikor is úgy ítélték meg, hogy küldetésük befejeződött. A mai modern kommunikációs és információs eszközök lehetővé teszik, hogy minden egykori résztvevő szervezet megvédje saját tagjait és lehetőleg a nagyközönséget is a csalóktól és a szélhámosoktól.

34. Mi a rózsakeresztesek véleménye Jézusról?

Rózsakeresztes nézőpontból Jézus egyike azoknak a Mestereknek, akik a különböző korokban inkarnálódtak, hogy vezessék az emberiséget és lendületet adjanak spirituális fejlődésének. E Mesterek csoportjába tartozik Mózes, Buddha és Mohamed – hogy csak a legismertebbeket említsük. A Rend tanításai nem tekintik Jézust az imádat kizárólagos tárgyának, nem állítják, hogy ő Isten egyetlen fia, sem azt, hogy ő maga lenne Isten. Hozzá szeretnénk azonban tenni, hogy minden rózsakeresztes tekintheti úgy Jézust, mint a Megváltót, különösen, ha keresztény.

35. Az A.M.O.R.C. a toleranciát és az altruizmust hirdeti. Ebben az eszmerendszerben hogyan fogalmazódik meg a „Szeretet Törvénye”, amelyre számos misztikus hivatkozik?

A „Szeretet Törvényének” legszebb példája a szülők gyermekeik iránt érzett szeretete. Ez az ösztönös szeretet akkor a legerőteljesebb, ha spontán módon, teljesen önzetlenül nyilvánul meg, mégis magában foglalja a határozottságot és az irányítást, mikor arra szükség van. Ebben az értelemben a szeretet nem azt jelenti, hogy átadjuk magunkat az érzelgősségnek vagy mindent elnézünk, mert az ilyen viselkedés egyenértékű az erélytelenséggel és a gyengeséggel. Végső soron, a misztikusok által elérni kívánt ideál az, hogy úgy tekintsenek embertársaikra, mint saját „kiterjesztésükre”, és viselkedésükkel az Isteni Szeretet ideáját jutassák kifejezésre.

36. Néhány „New Age” szerző Krisztus második eljöveteléről beszél. Mi erről a Rend véleménye?

A legtöbb vallás tanításai szerint azok az avatárok, akikhez az adott vallás kapcsolódik, ismét meg fognak születni; vagy azért, hogy új spirituális impulzusokat adjanak át, vagy hogy megmentsék a világot. A „New Age” mozgalomban számos szerző meggyőződése, hogy Krisztus, akit néha Maitreya-nak is neveznek, már újra inkarnálódott, sőt még születési dátumát és az érintett ország nevét is tudni vélik.

Nem szeretnénk intoleránsnak tűnni, ám úgy érezzük, hogy az efféle állítások megalapozatlanok és puszta kitalálások. Meglehetősen különös az is, hogy az úgynevezett avatárok személye, sőt születésük helye és időpontja is szerzőnként változik. Az ilyen „kinyilatkoztatások” jellemzőek a New Age-re és a homályos ál-ezotéria szenzációhajhász vetületét tükrözik.

37. Az A.M.O.R.C. véleménye a spiritizmusról

Mielőtt válaszolnánk a kérdésre, szeretnénk emlékeztetni arra, hogy kétféle spirituális hagyomány létezik:

Az első tagadja a reinkarnáció tényét és azt tanítja, hogy az elhunytak „szelleme” a halál után csatlakozik a spirituális világhoz és ott lakozik az örökkévalóságig. Ezen elv alapján ennek az irányzatnak a követői lehetségesnek tartják, hogy közös idézéssel, vagy egy médium közreműködésével kapcsolatba lépjenek akár több évszázaddal ezelőtt élt személyek szellemével. Aki hisz a reinkarnációban, az ezt eleve lehetetlennek tartja, hisz ezek a „szellemek” azóta már nagy valószínűséggel újraszülettek. Eszerint nem lehetne szólásra bírni például Julius Caesart, Cleopatrát, XIV. Lajost, Marie-Antoinette-et, stb. Tegyük még hozzá: érdekes, hogy az ilyen kapcsolatok mindig híres történelmi személyiségekkel jönnek létre. Azt hihetnénk, hogy más emberek millióinak nincs is „szellemük” vagy ők nem hajlandóak semmilyen kapcsolatteremtésre.

A második spirituális tradíció elfogadja a reinkarnációt és azt tanítja, hogy a spiritiszta gyakorlatok lehetővé teszik a kapcsolatfelvételt inkarnációra váró lelkek bármelyikével. Noha ez a lehetőség elvben létezik, az esetek többségében a megidézett „szellemek” mégis olyan fejletlen entitások, akik erősen kötődnek a Földhöz, és a láthatatlan világ legalsóbb síkjait népesítik be. Így hát készségesen részt vesznek az ilyen praktikákban, mert ezáltal fenntarthatnak valamiféle kapcsolatot a földi világgal. Ezzel viszont az a probléma, hogy az ilyen „szellemek” saját fejletlenségük miatt nem rettennek vissza a hazudozástól, a csalástól vagy attól, hogy sokkal híresebb „szellemeknek” adják ki magukat.

Általános irányelvként leszögezhetjük, hogy az A.M.O.R.C. erőteljesen ellenzi a spiritizmust. Végeredményben a spiritizmus semmi valódit nem közvetít számunkra, viszont mind a pszichikai, mind a lelki síkon igen veszélyes lehet. Mindazonáltal lehetséges olyan lélekszemélyiségekkel kommunikálni, akik már nem élnek testben, különösen olyan szeretett lényekkel, akiket jól ismertünk. Ám az ilyen kommunikáció csak úgy jöhet létre, ha magunk emelkedünk feléjük, nem pedig őket akarjuk lehívni a mi szintünkre. Továbbá, ezzel mindig csak egyénileg, nem pedig csoportosan lehet próbálkozni. Az ilyen kapcsolat megteremtésének biztonságos módszerét tartalmazzák a rózsakeresztes tanítások.

38. Hogyan foglal állást a Rend a politikával kapcsolatban?

Az A.M.O.R.C. teljesen független a politikától, ezért nincs hivatalos álláspontja e téren. Tagadhatatlan azonban, hogy a politika az emberek tevékenységének szinte minden területét befolyásolja, ezért nem hagyható figyelmen kívül. Azt a tényt viszont sajnálatosnak tartjuk, hogy sokkal inkább megosztja az embereket, semmint közelebb hozná őket egymáshoz, tekintve, hogy gyakran egyes csoportok érdekének védelmére korlátozódik, vagy csupán dogmatikus és pártérdekeket szolgáló ideológiákat terjeszt. Valójában nem politikai pártoknak kellene irányítaniuk egy országot, hanem a leghozzáértőbb személyeknek – függetlenül a politikától.

Misztikus szempontból úgy tekinthetjük, hogy a politika legmagasabb formája nem más, mint a spiritualitás.

Minden azt látszik bizonyítani, hogy egyetlen ország vagy közösség sem tudja megoldani egyedül a problémáit; mindnyájan érintettek vagyunk mindenben. Az emberiség történetében most először állt elő ilyen helyzet, mégpedig azért, mert a nemzeti gazdaságokat globalizálták, a világgazdaságnak pedig az összes nemzet és közösség érdekeit kell majd képviselnie. Nem állhatunk ellen a fejlődésnek, mert ez természeti és egyben spirituális törvény is. Akarjuk vagy sem, mindegyikünk a „világpolgárság” állapota felé halad.

39. Érdeklődik-e az A.M.O.R.C. a kultúra iránt?

Mivel az a meggyőződésünk, hogy az emberiség spirituális fejlődése nem valósulhat meg a kultúra támogatása nélkül, a Rendnek van egy saját egyeteme, melynek oktatói olyan rózsakeresztesek, akik komoly tekintélynek örvendenek a tudomány vagy a művészetek terén. Ez az egyetem, mely világszerte Rose-Croix University International (R.C.U.I.) – Nemzetközi Rózsakeresztes Egyetem – néven ismert, rendszeresen tart a nagyközönség számára is látogatható előadásokat és tanfolyamokat, melyek olyan alapvető kulturális kérdésekkel foglalkoznak, mint az univerzum kialakulásának és működésének elméletei, a tér és az idő misztériumai, az ősi egyiptomi civilizáció, az egészség alapelvei, a zene fizikai, pszichikus és spirituális hatásai, az álmok alkímiája, szakrális építészet, stb.

40. Milyen formában közvetíti a Rend a rózsakeresztes tanításokat?

A rózsakeresztes tanokat századokon át csak szóban adták át a tanítványoknak a nyilvánosság előtt titokban tartott helyeken. 1909, az A.M.O.R.C. jelenlegi ciklusának kezdete óta kapják a Rend tagjai írásban, ún. monográfiák formájában a tanításokat. A monográfiák 12 fokozatot ölelnek fel, melyek mindegyike a rózsakeresztes ontológia (lételmélet) egy-egy fontos témájával foglalkozik. Hogy csak néhányat említsünk ezek közül: az anyag szerkezete, az emberi tudatosság különböző fázisai, az élet eredete és megnyilvánulásai, a metafizikai gyógyítás, az emberi aura és a pszichikai központok, a (más tradíciókban mantráknak nevezett) hangzók misztikus hatásai, az emberi lélek fejlődése, a halál szakaszai, az élet utáni lét, a reinkarnáció és még sok más, misztikával, filozófiával és általában véve a spiritualitással kapcsolatos téma.

A monográfiákban tárgyalt témákkal párhuzamosan az A.M.O.R.C. tanításai számos gyakorlatot tartalmaznak, melyek célja, hogy fejlessze a tanítványok mentális és pszichikai képességeit, például az intuíciót, az előérzetet, a vizualizációt, a mentális alkotást, a gondolatátvitelt, a pszichikus projekció, a meditáció, stb. képességét. Rózsakeresztes szempontból ezek a képességek azért fontosak, mert elsőrangú eszközöket jelentenek sorsunk irányításához és a személyiség spirituális felébresztéséhez.

41. Számít-e az A.M.O.R.C. egy világtanító eljövetelére?

Nem, az A.M.O.R.C. nem várja egy új világtanító eljövetelét, bárki lenne is az. A Rend tisztségviselőinek is az a véleménye, hogy a Vízöntő korának megnyitása alkalmából nem fog testet ölteni egy messiás, ahogy az a Halak korszakának elején történt Jézus személyében. Értelmezhetjük ezt úgy is, hogy mindent elmondtak már nekünk a spiritualitásról – most az emberiség olyan tudati szintre érkezett, amely képessé teszi arra, hogy felelősséget vállaljon saját sorsáért. Most már rajtunk a sor, hogy meghozzuk a legfontosabb döntéseket és átültessük a gyakorlatba mindazt, amit Mózes, Buddha, Jézus, Mohamed és általában a múlt nagy bölcsei tanítottak az emberiségnek. A rózsakeresztesek egyébként mindig úgy érezték, hogy minden Mester közül a legnagyobb saját belső Mesterünk, aki Isten inkarnációja minden egyes emberben.

42. Milyen jelentőséget tulajdonít az A.M.O.R.C. az ökológiának?

Teljesen nyilvánvaló, hogy a Föld jelenti létezésünk alapját. A rózsakeresztesek ezen túlmenően úgy gondolják, hogy a Föld az a test, melyet az emberiség közös lelke használ saját ideálja, a tökéletesség felé való törekvésében. A Föld Teremtőjének mesterműve, s mint ilyen, méltó legmélyebb csodálatunkra s arra, hogy szárnyakat adjon képzeletünknek. Sajnos, mi emberek tudatlanságunk, nemtörődömségünk vagy önzésünk folytán vég nélkül bántalmazzuk Földünket: veszélyes szennyező anyagokat használunk, mérték nélkül irtjuk az erdőket, indokolatlanul és önkényesen lemészároljuk az állatokat, és így tovább. Ha továbbra sem teszünk semmit, hogy ezt a folyamatot az egész Földre kiterjedően megállítsuk, akkor bolygónkat – s vele önmagunkat – lassú halálra ítéljük. Ezenfelül vállalnunk kell a planetáris krízis súlyos felelősségét is.

Összefoglalva: az ökológia fontos szerepet foglal el a misztikusok tudatosságában, hisz nem kutathatjuk az élet misztériumait úgy, hogy közben nem törődünk Földünk sorsával. Ez magyarázza a rózsakeresztesek különleges érzékenységét a környezeti problémákkal kapcsolatban. Megpróbálunk példát mutatni a természet és minden élő teremtmény tiszteletét illetően. Attól kezdve, hogy a spiritualitás ösvényére lépünk, egy percre sem feledkezhetünk meg bolygónk jövőjéről, mert a Föld az isteni törvények csodálatos kifejezője és mindvégig az emberiség gondoskodó anyja marad.

43. Ki volt Harvey Spencer Lewis?

Harvey Spencer Lewis 1883. november 25-én született Frenchtown-ban, New Jersey-ben, egy walesi családban, metodista szülők gyermekeként. Igen jó nevelést kapott. Hosszú évekig az Institute of Psychic Research (Pszichikai Kutató Intézet) elnöke volt New Yorkban. Kutatási területén komoly szaktekintélynek számított. 1909-ben kapcsolatba lépett a Rózsakeresztes Rend francia tisztségviselőivel. Miután bizonyítékát adta feddhetetlenségének és tudásának a filozófia és ezotéria területén, Toulouse-ban beavatást nyert és meghatalmazást kapott arra, hogy Észak-Amerikában „felébressze” a Rendet és megteremtse az új aktív ciklus alapjait az amerikai kontinensen.

Sok akadály és a gáncsoskodó kritikák ellenére Dr. Lewis tisztességgel teljesítette küldetését, és a franciaországi rózsakeresztesek utasításainak megfelelően elkezdte írásba foglalni a rózsakeresztes tanításokat. Hogy kifejezésre juttassa a Rend tradicionális és autentikus jellegét, hivatalosan elfogadtatta az Ancient and Mystical Order Rosae Crucis (A Rózsa és Kereszt Ősi Misztikus Rendje) nevet. Imperátorként egész életét az A.M.O.R.C.-nak szentelvén, 1939. augusztus 2-án San Joséban hunyt el.

44. A rózsakeresztes filozófia sok ponton mutat azonosságot a buddhizmussal. Valóban így van?

Eredeténél, természeténél és céljánál fogva az A.M.O.R.C. nem vallás és soha nem is volt az. Bizonyos fontos doktrínákat kétségkívül átvett a buddhizmusból, elsősorban a karma és a reinkarnáció tanát. Azért is volt ez lehetséges, mert a buddhizmus sokkal inkább filozófia, mint vallás, és akárcsak a rózsakeresztesség, az Őseredeti Hagyományból táplálkozik.

45. Mi az erkölcs rózsakeresztes értelmezése?

Általánosságban a morál három részből tevődik össze: saját magunk tisztelete, mások tisztelete és környezetünk tisztelete.

46. Foglalkoznak-e az A.M.O.R.C. tanításai az asztrológiával?

Bár az asztrológia nem része a Rend tanításainak, sok rózsakeresztes érdeklődik iránta, mert valóban van némi igazság abban, hogy segít megérteni életünk és személyiségünk bizonyos aspektusait. Mindazonáltal önmagunk megismeréséhez nem feltétlenül szükséges az asztrológiát tanulmányozni. Feltétlenül lehetséges tehát minden síkon harmonikusan fejlődni és igen magas spirituális szintet elérni az asztrológia legcsekélyebb ismerete nélkül is.

A rózsakeresztesek az asztrológiát mindig is sokkal inkább művészetnek tekintették, semmint tudománynak, mivel igen nagy részben értelmezés kérdése. Azt sem szabad soha figyelmen kívül hagynunk, hogy az ember mindig használhatja a szabad akaratát, vagyis, a közismert mondás szerint: „A csillagok hajlamossá tesznek, de nem köteleznek”.

47. Milyen fontosságot tulajdonít a Rend a pszichikus képességek fejlesztésének?

Bár a Rend tanításai foglalkoznak a pszichikus képességek fejlesztésével (telepátia, telekinézis, radiesztézia, tisztánlátás, pszichikus projekció), a rózsakeresztesek másodrendű fontosságot tulajdonítanak ezeknek és semmiképpen sem biztatnak arra, hogy az ilyen képességek fejlesztését tűzzük ki célul. Rózsakeresztes szempontból nem a pszichikai, hanem a spirituális képességek – a nagylelkűség, az alázat, a tolerancia, stb. – felébresztése a legfontosabb, ezek pedig a lélek erényei.

48. Ha az A.M.O.R.C. nem szekta vagy vallás, akkor hogyan lehet definiálni?

A meghatározás szerint a Rózsa és Kereszt Ősi Misztikus Rendje filozófiai, beavató és tradicionális szervezet, mely a modern világban adja át azt a kulturális és spirituális örökséget, melyet a múlt beavatottai az évszázadok során át megőriztek.

49. Titkos szervezet-e az A.M.O.R.C.?

Annak ellenére, hogy a Rózsakeresztes Rendet sok történész és kortárs szerző titkos társaságnak minősíti, az A.M.O.R.C. nem ezt állítja magáról. Ami titkos, az szándékosan el van rejtve a világ szeme elől. Az A.M.O.R.C. olyan szervezet, melynek létezéséről tudnak az emberek - számos nyilvános előadás is alátámasztja ezt a tényt. Nem titkos társaság tehát, csak némileg tartózkodó.

Kétségtelen, hogy az A.M.O.R.C. tanításait és bizonyos tevékenységeit kizárólag tagjainak szánja, így ezek bizalmas természetűek. Ám ez számos más szervezetről is elmondható anélkül, hogy emiatt ezeket „titkos társaságoknak” minősítenénk. Végső soron minden egyénnek és csoportnak joga van a saját szférához – ez a jog benne rejlik magában a szabadság fogalmában.

50. Milyen témák szerepelnek a rózsakeresztes tanításokban?

Napjainkban a Rózsakeresztes Rend monográfiák formájában adja át a tanításokat, melyek tizenkét fokozatból állnak: minden egyes fokozat a rózsakeresztes ontológia valamely fontos témájával foglalkozik.

Az Első Fokozat például az anyagot vizsgálja, összehasonlítva, ahogy az ókori görög filozófusok (Pythagoras, Thalész, Démokritosz) látták, illetve ahogy a mai fizikusok meghatározzák. Első pillantásra meglepőnek tűnhet, hogy egy filozófiával foglalkozó rend tanításai között ilyen téma szerepel, ám mi úgy gondoljuk, hogy lehetetlen megérteni a metafizikai világot a fizikai világ alapjainak ismerete nélkül. Egyébként a rózsakeresztesek általában úgy jellemzik magukat, mint akik magasröptű dolgokkal foglalkoznak, ám eközben két lábbal állnak a földön.

A Második Fokozatban az emberi tudat különböző fázisait és a tőlük függő képességeket tanulmányozzuk: a memóriát, a gondolkodást, a vizualizációt, az auto-szuggesztiót, a mentális teremtést, stb. Különböző gyakorlatokat mutatunk be, melyek célja e képességek fejlesztése és mindennapi életünkben való hasznosítása. Ez jól tükrözi a rózsakeresztes filozófia gyakorlatias jellegét, melynek elsődleges célja mindig a jelen problémáinak sikeres megoldása.

A Harmadik Fokozat az élet megnyilvánulásait vizsgálja a különböző szinteken; az élő és „élettelen” anyagot, a sejtszintű életet, a halál és az újjászületés misztériumait, illetve a lélek halhatatlan természetét.

A Negyedik Fokozat az első három fokozatban megtanult törvények és elvek szintézisét nyújtja egy ősi, Nagy Károly korabeli kézirat alapján. Ez a fokozat ismertet meg a rózsakeresztes ontológiával (a létezés természetének tanulmányozásával) és felvázolja az egész teremtés kozmológiai szerkezetét.

Az Ötödik Fokozatban a legnagyobb ókori görög filozófusok életét és műveit tanulmányozzuk. Az e témával kapcsolatos ismeretek közvetlenül a Rend archívumából származnak és olyan részleteket és anekdotákat tárnak fel, amelyek a történészek előtt sem ismeretesek.

A Hatodik Fokozatban a rózsakeresztes gyógyítással foglalkozunk, más szóval azzal a módszerrel, mellyel a rózsakeresztesek kezelnek bizonyos betegségeket. Ez a terápia az esszénusok öröksége, akiket az ókori görögök szemléletes kifejezéssel therapeutáknak neveztek. A Rendnek azonban soha nem állt szándékában gyógyítókká képezni tagjait. Azt is szem előtt kell tartani, hogy a gyógyításnak ezek a rózsakeresztes módszerei nem helyettesítik az alapvető orvosi ellátást.

A Hetedik Fokozat az ember pszichikus központjait tanulmányozza, melyeket más rendszerek csakráknak neveznek. Szó esik itt az aura pszichikus tulajdonságairól, valamint a mantrák pszichikai és metafizikai hatásáról is. Ez a Hetedik Fokozat kiemelten gyakorlati jellegű, még ha a pszichikus központokkal foglalkozik is, mivel ezek fejlesztése az alapja az érzéken túli érzékelésnek (ESP).

A Nyolcadik Fokozat foglalkozik minden olyan témával, mely a világ és az ember spirituális dimenziójához tartozik. A tanítványok itt mélyebben tanulmányozzák az olyan fogalmakat, mint Isten, az Univerzális Lélek, Kozmikus Tudat, az emberi lélek, a fejlődés alappillérei, a születés misztériuma, a halál szakaszai, a földi élet utáni létezés, a reinkarnáció, a szabad akarat és így tovább.

A Kilencedik Fokozat az univerzális szimbolizmust tekinti át, és továbbfolytatja azon képességeink fejlesztését, melyek meghaladják a pusztán mentális és pszichikus képességeket. Ez tehát a nagyszerű misztikus élmények fokozata.

Az utolsó három Fokozat témáit általában nem fedjük fel a nagy nyilvánosság előtt. Aki ezeket meg szeretné ismerni, annak rózsakeresztessé kell válnia.

51. Miért működött a Rend hajdan 108 éves ciklusokban?

A Rend a kezdetektől fogva ciklikusan működött, vagyis egy 108 éves aktív szakasz után ugyanilyen hosszúságú alvó periódus következett. Erre azért volt szükség, hogy megvédjék a rózsakereszteseket a vallási és politikai üldöztetésektől. Az alvó periódusokban lehetőség nyílott arra is, hogy az emberiség folyamatosan fejlődő ismereteit beépítsék a Rend tanításaiba és egységbe rendezzék azokat az alapvető tanokkal.

Szimbolikus értelemben a 108-as szám a mesteri tudást és a beteljesedést jelenti, és egyben a 9-es, 4-es, 3-as és 1-es számok szorzata. E számok önmagukban is alapvető szimbólumok: a kör (9), a négyzet (4), a háromszög (3) és a pont (1). A múltban a Rend tevékenységének teljes ciklusa valójában 216 év volt (108x2), a 216 év pedig egytizede a 2160 évnek, amely egyenlő egy érával. Ha ezt megszorozzuk 12-vel, megkapjuk a 25920 évet, mely Platón Nagy Évének felel meg.

52. Ha az A.M.O.R.C. nem vallás, hisznek-e a rózsakeresztesek Istenben?

Először is meg kell vizsgálnunk az Isten szó definícióját. Ha Istent egy emberfeletti lénynek tekintjük, aki valahol a mennyben levő trónon ül és úgy viselkedik az emberekkel, mint apa a gyermekeivel, nos, akkor azt kell mondanunk, hogy a rózsakeresztesek nem ilyen Istenben hisznek. Ez valójában egy primitív Istenség-fogalom. Rózsakeresztes nézőpontból Isten inkább az Univerzális Intelligencia, mely kigondolta, létrehozta és életre keltette az egész Teremtést, megingathatatlan és tökéletes törvények szerint. Ő az, akit tradicionálisan az „Univerzum Nagy Építészének” neveznek. Ugyanakkor le kell szögeznünk azt is, hogy a rózsakeresztesek nem képzelik azt, hogy ismerik Istent, hiszen az Istenség felfoghatatlan és megismerhetetlen. Ezért azokat a törvényeket tanulmányozzák, amelyeken keresztül Isten megnyilvánul a világegyetemben, a természetben és magában az emberben.

53. Hogyan határozzák meg a rózsakeresztesek a boldogságot?

A boldogság olyan tudatállapotnak tekinthető, amely akkor jön létre, ha a test jogos szükségleteit és a lélek legtisztább törekvéseit egyaránt kielégítettük. E kettő tökéletes egyensúlya a boldogság. Ezért nem lehetünk boldogok, ha kizárólag a spiritualitásnak szenteljük magunkat, mint ahogy akkor sem, ha teljesen materialista életet élünk.

54. Foglalkozik-e az A.M.O.R.C. jógával?

Először is el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a jóga elsősorban a Kelet népeinek szánt praxis, mert az ő vallásukhoz, kultúrájukhoz és életmódjukhoz kötődik. Természetesen a nyugati emberek is gyakorolhatják, ám ilyenkor általában hozzá kell igazítani az ő természetükhöz, igényeikhez és életritmusukhoz.

A jóga egyik fő célja, hogy a különböző légzőgyakorlatok segítségével ellazítson, fizikai és mentális felüdülést nyújtson, ezáltal segítve a meditációt. Noha ilyen formában nem szerepel az A.M.O.R.C. tanításaiban, a rózsakeresztes tagok mégis sok olyan gyakorlattal találkozhatnak, melyek tartalmazzák a jóga alapelveit.

55. Milyen jelentést tulajdonítanak a rózsakeresztesek a Kozmosz szónak?

Rózsakeresztes szempontból a Kozmosz minden természeti, univerzális és spirituális törvény – egyszóval: az isteni törvények összességét jelenti. Tehát nem egy helyet jelöl, hanem a rend, a harmónia és az állandóság állapotát. A kozmikus szót pedig az univerzális szó szinonimájaként használjuk.

56. Mi az álláspontja az A.M.O.R.C.-nak a halálbüntetést illetően?

Noha az A.M.O.R.C.-nak nincs hivatalos álláspontja e kérdésben, a tanítások mindazonáltal három alapvető okból ellenzik a halálbüntetést. Először is: az elítélt kivégzése nem adja vissza az áldozat életét, így csupán bosszúvágyat elégít ki, amely alapvetően negatív érzelem, jóllehet emberi szempontból érthető. Másodszor: a tapasztalat azt mutatja, hogy az általános véleménnyel ellentétben, a halálbüntetés nem elrettentő hatású, sőt valójában éppen ellenkező hatást vált ki. Harmadszor: a bűnözők, akiknek el kellet szenvedniük ezt a büntetést, bosszúvágytól hajtva hagyják el ezt a világot. Mikor újraszületnek, néhányuk továbbra is ugyanebben a tudatállapotban marad és nemegyszer még veszélyesebb bűnöző válik belőle. Végső soron a legtöbb rózsakeresztes osztja Louis Claude de Saint-Martin, a XVIII. században élt misztikus véleményét, miszerint: „Az embernek egy bűnözőtől sincs joga elvenni azt, amit nem tud neki visszaadni.”

57. Ki kell-e alakítaniuk a rózsakereszteseknek valamilyen különleges életmódot?

Az A.M.O.R.C. semmilyen különleges életmódot (vegetariánizmus, absztinencia, intenzív meditációk) nem követel tagjaitól, sőt egyetlen guru rendelkezéseit vagy utasításait sem kell követniük. Ezzel szemben, csatlakozásuk pillanatától azt kéri tőlük a Rend, hogy csupán saját lelkiismeretükre hallgassanak, ezt tekintsék egyedüli Mesterüknek. Mindjárt a tanulmányok kezdetén elhangzó másik jó tanács, hogy mindent bátran kérdőjelezzenek meg, és semmit ne fogadjanak el addig, amíg nem tudják maguknak bebizonyítani annak helyességét.

Egészében véve elmondható, hogy a rózsakeresztes tanítások személytelenek, nem tartalmaznak feltételeket vagy kötelező jellegű előírásokat. Ebben az értelemben a rózsakeresztes oktatásnak éppen az a célja, hogy a tanítványok tanuljanak meg helyesen kérdezni, majd a tanulmányozott témakörökben találják meg saját konkrét válaszaikat a feltett kérdésekre. A tananyag tehát mentes a dogmáktól és a szektarianizmus minden formájától.

58. Mit tartalmaznak a monográfiák?

A rózsakeresztes tanításokat monográfiák formájában adjuk át, melyeket a Rend Központja havonta egyszer postáz a tagoknak. Minden küldemény két leckét tartalmaz, ezek egyenként általában 10-12 oldal terjedelműek. Hetente tehát egy monográfiát kell tanulmányozni és javasolt azt a következő héten átismételni.

A Rend beavató módszerének megfelelően a leckéket négy fokozatra osztottuk, melyeken belül különböző szintek vannak. Ezek a következők: Posztuláns Fokozat, Neofita Fokozat, Beavatott Fokozat és Illuminátus Fokozat. A monográfiák számának pontos meghatározása helyett elmondjuk, hogy körülbelül hat év szükséges az első három Fokozat tanulmányainak elvégzéséhez.

59. Vannak-e beavatások az A.M.O.R.C.-ban?

Természetesen vannak. Ha nem lennének, ez azt jelentené, hogy az A.M.O.R.C. nem valódi tradicionális és beavató szervezet. Nagyon fontos azonban tisztáznunk, hogy a rózsakeresztes beavatásokat semmi módon nem fertőzték meg okkult, babonás vagy fantaszta praktikák. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, csak annyit említenénk meg, hogy ezek a beavatások szimbolikus szertartásokból állnak, melyeknek három fő céljuk van. Az első, hogy felkészítsék a rózsakeresztes tanítványokat arra a következő fokozatra, ahol tanulmányaikat folytatni fogják; a második, hogy megismertessék velük a rózsakeresztes tradíció egy különleges területét; harmadszor pedig, hogy lehetővé tegyék számukra annak az élménynek az átélését, hogy legalább néhány pillanatig saját lelkükre figyelnek. Hozzá kell tennünk, hogy ezek a beavatások nem kötelezőek, sőt minden egyes tag saját otthonában egyedül is elvégezheti őket, ha nem kíván részt venni a Páholy tempeljében tartott közös beavatási szertartásban.

60. Noha a Rend nem vallás, van egy kereszt a jelében. Mivel magyarázható ez?

A kereszt szimbóluma már századokkal a kereszténység előtt létezett; használták Egyiptomban, Izraelben, Indiában és az összes, jelentős hagyománnyal rendelkező országban. Csak a negyedik században vált a kereszténység hivatalos szimbólumává. Tudni kell, hogy az első keresztények szimbóluma a hal volt (görögül „ichtus”).

A Rend jelképében a keresztnek nincs vallásos vonatkozása; az ember fizikai testét jelenti, míg a rózsa a lélek kibontakozását szimbolizálja. A rózsakereszt szimbólumában e két jelkép együttesen az emberi lény kettősségét és a spirituális fejlődés folyamatát jelzi.

61. Sorsszerűnek tartják-e a rózsakeresztesek a betegségeket?

Bár tény, hogy a halál sorsszerű, tehát elkerülhetetlen, a betegségek és a szenvedések nem azok. Ideális esetben az ember sokáig élhetne betegség vagy szenvedések nélkül, egészen addig a pillanatig, amikor elalszik és többé nem ébred fel. Ez lenne a földi élet méltó befejezése, és sok beavatott a múltban valóban így halt meg. Ehhez természetesen teljes harmóniában kell élni a természeti törvényekkel és a spiritualitást kell létünk alapjává tenni.

62. Mit gondol az A.M.O.R.C. a varázslásról és a fekete mágiáról?

Az A.M.O.R.C. mindig is határozottan állította, hogy a varázslás és a fekete mágia nincs hatással azokra, akik nem hisznek a hatékonyságában. Ezek az ártó praktikák arra a félelemre alapoznak, melyet a hiszékeny és babonás emberekben keltenek. Akiknek az a meggyőződése, hogy megrontották vagy megbabonázták őket, negatív gondolatokat irányítanak saját maguk felé, így végül olyan körülményeket teremtenek, melyek valóban szerencsétlenséget, betegséget, balesetet, stb. hoznak létre. Ám ebben az esetben nem egy mágus vagy bárki más, hanem saját maguk mérgezett gondolatainak áldozatává válnak.

63. Mi a különbség az ima és a meditáció között?

Az ima leginkább egy belső állapot kifejeződését jelenti. A gondolkodásnak valójában semmi szerepe nincs benne. Ami a meditációt illeti, ahhoz a gondolkodás bizonyos fázisa szükséges. Más szóval: ha meditációnk célja egy helyzet vagy egy probléma világos megértése, akkor először tárgyilagosan gondolkodnunk kell az adott kérdésről, és csak ezután helyezhetjük magunkat a fogékonyság állapotába. Ezt az elvet az A.M.O.R.C. tanításai részletesen elmagyarázzák.

Egyszóval: általában azért meditálunk, hogy egy adott kérdésünkre választ kapjunk. Az imádság viszont egy lelkiállapot kifejezésére szolgál, mely megnyilvánulhat gyónás, könyörgés vagy hálaadás formájában. Ennek ellenére elmondható, hogy a két gyakorlat szoros kapcsolatban áll egymással, oly mértékben, hogy a buddhisták gyakran beszélnek „meditatív imádságról”.

64. Miért nem foglal állást hivatalosan az A.M.O.R.C. a világ olyan jelentős kérdéseiben, mint a rasszizmus, a fanatizmus, az éhínség, stb. ?

Mert nem ez a küldetése. Az A.M.O.R.C. célja nem az, hogy oly módon próbálja megváltani a világot, hogy bizonyos kérdésekben állást foglal, ami minden bizonnyal politikai bonyodalmakat eredményezne. Célja sokkal inkább az, hogy tagjainak figyelmét ráirányítsa a különböző humanitárius eszményekre és képessé tegye őket arra, hogy mindennapi életükben kifejezésre juttassák s ha szükséges, meg is tudják védeni ezeket. Valójában az emberiséget fenyegető komoly problémák megoldásának az a legjobb módja, ha egyéni szinten oldjuk meg őket. Ha például kollektív szinten jelen van a fajgyűlölet, annak az az oka, hogy az egyének többsége rasszista módon gondolkodik – bár lehetséges, hogy ennek nincs is tudatában. Hasonlóképpen, ha a fanatizmus pusztít a világban, ez azért lehetséges, mert a legtöbb ember még mindig intoleráns, még ha ennek ellenkezőjét állítja is magáról. Ami az éhezést illeti, az csupán azért ölthetett ilyen méreteket a világban, mert egyéni szinten az önzés még mindig igen erőteljes tényező.

A faji megkülönböztetés, a fanatizmus, az éhezés és sok más, a világot sújtó csapás nyílt színi elítélése helyett az A.M.O.R.C. inkább azt az utat választja, hogy tagjainak szívét próbálja megnyitni, testvériségre, toleranciára és önzetlenségre bátorítva őket. Attól a perctől kezdve, hogy ezt sikerül elérnie, minden egyes rendtag saját feladatának tekinti, hogy saját életében igyekezzen megvalósítani ezeket a nemes ideálokat. Ennélfogva sok rózsakeresztes saját szabad akaratából támogat olyan szervezeteket, amelyek különböző, az emberi méltóságot veszélyeztető dolgok ellen küzdenek. A Rendnek tehát – filozófiai mozgalom lévén – nincs hivatalos álláspontja egyetlen kérdést illetően sem, és azt sem írhatja elő tagjainak, hogy személy szerint hogyan vegyék fel a küzdelmet a gyűlölet, a nyomor vagy az igazságtalanság ellen. Rajtuk áll, hogy a cselekvés mely módját választják vagy milyen kihívásokra reagálnak – nem mint rózsakeresztesek, hanem mint állampolgárok.

Összefoglalva: az A.M.O.R.C. nem törekszik a rossz nyilvános elítélésére, mert joggal számít rá, hogy tagjai folyamatosan és feltűnés nélkül tevékenykednek a jó szolgálatában.

65. Mi az A.M.O.R.C. mottója?

Az A.M.O.R.C. mottója: „A legnagyobb tolerancia a teljes függetlenség megőrzése mellett.” Ez jellemzi állásfoglalását minden olyan mozgalommal vagy szervezettel kapcsolatban, amely az emberiség kulturális és spirituális szintjének emelésén dolgozik. Egyébként ez magyarázza meg azt is, miért tilos minden politikai természetű vita vagy tevékenység a Rend keretein belül; vagy hogy miért vonz embereket az A.M.O.R.C. a társadalom minden rétegéből.

Az A.M.O.R.C. mottója megnyilvánul tanításaiban is, melyek egyáltalán nem szekta jellegűek vagy dogmatikusak. A rózsakeresztesség célja sokkal inkább az, hogy kérdések felvetésére ösztönözze a rendtagokat, mely kérdésekre azután megtalálhatják a kielégítő és egyértelmű válaszokat a tanulmányozott témakörökben. Ily módon toleráns elmét fejleszt, miközben megteremti a filozófiai meggyőződéseit illetően teljesen szabad és független, kiegyensúlyozott személyiség alapjait.

66. Nem elvontak vagy esetleg spekulatívak a rózsakeresztes tanítások?

A Rend monográfiáiban foglalt tudás semmiképp nem korlátozódik elvont elméletekre vagy dogmákra. Éppen ellenkezőleg: a leckék nagyon is gyakorlatiasak, és úgy vannak összeállítva, hogy a mindennapi életben alkalmazhatóak legyenek.

67. Megkívánja-e a Rend a tagjaitól, hogy tartózkodjanak a húsevéstől, a dohányzástól vagy az alkoholtól?

Az A.M.O.R.C. nem próbálja megváltoztatni tagjainak szokásait vagy életmódját tekintélyelvű rendelkezésekkel vagy ellentmondást nem tűrő szabályokkal. A rózsakeresztes tanítások lépésről lépésre haladva segítik a tanítványokat annak felismerésében, hogy mi válik hasznukra saját egészségük megóvása érdekében. Ily módon maguk dönthetik el, milyen életmódot választanak. E téren a személyes tapasztalatok és a levont következtetések a legfontosabbak.

68. Miből állnak a rózsakeresztes beavatások?

A rózsakeresztes tanítások minden újabb fokozatát egy–egy speciális monográfia vezeti be, amely a beavatási szertartás leírását tartalmazza. Ezt az egyszerű rituálét minden tag elvégezheti saját otthonában is. Az ilyen egyéni beavatás mellett azonban megkaphatják a beavatást egy tempelben, több más jelölttel együtt is. Ez egy hagyományosan tiszta és egyszerű, az ókori misztériumiskolákban hajdan végzett rituálék által inspirált szertartás. A beavatás elsődleges célja, hogy lehetőséget teremtsen a tanítványoknak lényük spirituális dimenziójának mélyebb megismerésére.

69. Milyen kapcsolatban áll az A.M.O.R.C. más ezoterikus szervezetekkel?

Az A.M.O.R.C. más ezoterikus szervezetekhez fűződő viszonyát tökéletesen kifejezi a Rend mottója: „A legnagyobb tolerancia a teljes függetlenség megőrzése mellett”. Más szóval, az A.M.O.R.C. tisztelettel viseltetik minden hasonló szervezet irányában, miközben gondosan őrzi a maga sajátságos tradícióját és beavató rendszerét.

70. Szembehelyezkedik-e a Rend a vallásokkal?

Egyáltalán nem. Valójában szinte minden vallás követői megtalálhatók a Rend tagjai között. Vannak tehát keresztény, buddhista, muzulmán és más vallású rózsakeresztesek. Itt jegyeznénk meg, hogy a Rózsakeresztes Életszabályok egyik pontja így hangzik: „Bármely vallás híve vagy, támogasd és segítsd azt, hogy betölthesse küldetését, az emberiség felemelését.”

A rózsakeresztes tanítások egyébként sokat segítenek abban, hogy mélyebben megértsük a vallási tételek jelentését. Sok rózsakeresztes vallásos érzülete kapott új inspirációt a Rendhez való csatlakozását követően.

71. Mit tanít a Rend a karmával kapcsolatban?

A karma, amit a „Kiegyenlítődés Törvényének” is neveznek, az a tan, mely szerint szabad akaratunk használata által saját magunk határozzuk meg létezésünk körülményeit. Ahogy a szólás mondja: „Ki mint vet, úgy arat.” E princípium szerint az életünkben felbukkanó legtöbb probléma és próbatétel korábbi döntéseink és cselekedeteink következménye, melyek gyökerei visszanyúlhatnak előző életeinkbe is. A boldogság és a szerencse ugyanakkor helyes döntéseink eredményének tekinthető. Fontos tehát annak megértése, hogy a karma egyaránt lehet pozitív és negatív.

72. Mi a pontos jelentése a tolerancia és a függetlenség szavaknak a Rend mottójában („A legnagyobb tolerancia a teljes függetlenség megőrzése mellett.”)

Mint maga a szó is mutatja, a Rend – és tágabb értelemben véve egész tagsága – toleranciát tanúsít minden kulturális, vallási és filozófiai mozgalom iránt. Soha nem ítéli el és nem bírálja őket, mivel az A.M.O.R.C. elsődleges célja, hogy saját tanításait átadja mindazoknak, akik az igazságot keresik.

A Rend függetlenségét mindennél jobban jelzi az a tény, hogy nem függ egyetlen más szervezettől sem, hanem teljesen önálló. Egy rózsakeresztes viszont tagja lehet bármely egyéb szervezetnek is, azzal az egy megszorítással, hogy az nem zavarhatja az illető rózsakeresztes tanulmányait.

73. Beleavatkozik-e az A.M.O.R.C. tagjainak családi, vallási, politikai, társadalmi vagy hivatásbeli ügyeibe?

A Rend soha nem követelt egyetlen tagjától sem olyasmit, ami családi, vallási, politikai, társadalmi életébe vagy hivatásába való beavatkozásnak minősülhetne. Az A.M.O.R.C. a legmesszebbmenőkig tiszteletben tartja az egyes emberek szabadságát, illetve hazájuk törvényeit.

74. Az intellektuson alapul-e a rózsakeresztes tudás?

A misztériumok ismerete nincs és soha nem is volt kizárólag az olyan emberek számára fenntartva, akik nagy intellektuális teljesítményre képesek. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a misztikus névre valóban méltó emberek szívük intelligenciájának köszönhetik a bölcsességet. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az A.M.O.R.C. tanításai nélkülöznek minden intellektuális alapot vagy kulturális ismeretet. Egyszerűen arról van szó, hogy a tanulmányok azokra a törvényekre és elvekre helyezik a hangsúlyt, amelyeket alkalmaznunk kell az életben, ha boldogan akarunk élni és mások boldogságát is elő kívánjuk segíteni. Márpedig az ilyen törvények és princípiumok alkalmazása sokkal inkább a lélek erényeitől függ, mintsem az agy intelligenciájától, bármilyen hatékony legyen is az. A rózsakeresztes monográfiák ezért közérthető nyelven íródtak, nélkülözve mindenfajta intellektualizmust, ami távol áll a lét nagy igazságainak egyszerűségétől.

75. Igaz-e, hogy a rózsakeresztes beavatás célja a „Rózsakereszt állapotának” elérése?

A rózsakeresztes beavatás folyamata fokozatosan megy végbe a Rend különböző fokozatainak elvégzése során, és végső célja valóban a Rózsakereszt állapotának elérése, melyet a keresztény tradíció krisztusi állapotnak nevez, a keleti hagyományban pedig a buddha-állapotnak felel meg. Aki ezt eléri – a szó tradicionális értelmében – megvilágosodottnak nevezhető.

76. Mit kínál az A.M.O.R.C. napjaink más ezoterikus mozgalmaival összehasonlítva?

Korunkban szekták ezrei léteznek, amit az A.M.O.R.C. sajnálatosnak tart. Ez a jelenség abból a tényből ered, hogy egyre több és több ember érdeklődik a spiritualitás iránt. Ez az érdeklődés fakadhat mély meggyőződésből, de annak a túlzott materializmusnak az elutasításából is, melybe a modern társadalom elmerült. Sokan ezért jól jövedelmező kereskedelmi tevékenységnek tekintik az ezotériát és megfontolás nélkül beszélnek vagy írnak bármilyen filozófiai vagy misztikus témáról. Ennek következtében elszaporodtak a „guruk”, a „látók”, a „médiumok”, az „ördögűzők”, a „hipnotizőrök”, a „csakra-szakértők” és hasonlók. Ezek többsége nyilvánvalóan szélhámos, aki az emberek hiszékenységéből kíván meggazdagodni.

Ha ezek a sarlatánok csak hamis igazságok tanítására korlátoznák tevékenységüket vagy csupán azt az illúziót keltenék követőikben, hogy valamiféle „erőt” képesek átadni nekik, az még nem lenne túl veszélyes. A probléma az, hogy sokan közülük szektákat alapítanak, amelyek már komolyan veszélyeztetik tagjaik mentális és fizikai integritását. Ezek a szekták ugyanakkor hozzájárulnak a valódi ezoterikus szervezetek (melyek közé az A.M.O.R.C. is tartozik) lejáratásához. Ezért a Rend felelősei egyetértenek azzal, hogy a kormányzati szervek szigorúan megvizsgálják ezeknek a szektáknak a tevékenységét.

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mennyiben nyújt többet az A.M.O.R.C. a „New Age” szektáinál vagy mozgalmainál, nem kell mást tennünk, mint egy pillantást vetnünk a tanítások tartalmára. Ez bárkit meggyőzhet arról, hogy a Rózsakeresztes Rend az igazi ontológia alapját kínálja, nem divatos témák kereskedelmi célból átdolgozott változatait.

77. Tud-e valamilyen orvosságot javasolni az A.M.O.R.C. az élet meghosszabbítására?

Az A.M.O.R.C. már csak azért sem kínál semmi ilyen „szert”, mert ez teljesen ellentétes lenne etikájával. Sőt, szélhámosnak tekint mindenkit, aki azt állítja, hogy az életet valamilyen elixírrel, itallal, szubsztanciával vagy más keverékkel meg lehet hosszabbítani. Közelebb jutunk az igazsághoz, ha tudatosítjuk: a hosszú élet eléréséhez szükséges eszközök között első helyen áll az egészséges életmód és a misztikus elvek gyakorlatban való alkalmazása, ami természetesen magában foglalja azt is, hogy teljes harmóniában élünk a természeti törvényekkel és a spiritualitást tekintjük életünk alapjának.

78. Hisznek-e a rózsakeresztesek egy egyetemes vallás létrejöttében?

Az emberiség célja, hogy egy egységes tudatosság irányába fejlődjön. Amint e cél megvalósul, értelmét veszti az emberek számára, hogy egy bizonyos ország polgárainak vallják magukat – e helyett világpolgárokká válnak majd. Sok időnek kell azonban még eltelnie, hogy ez megvalósulhasson, hisz a különböző fajok, népek, etnikumok, hagyományok és kulturák ma még széthúzó erőt képviselnek, és évtizedeknek, ha nem évszázadoknak kell eltelnie ahhoz, hogy ez a helyzet megváltozzék. Mindazonáltal a nemzetek végül összeolvadnak majd, amit spirituális síkon úgy értelmezhetünk, hogy létrejön egy univerzális vallás, amely a jelenlegi vallások, pontosabban azok legmisztikusabb részeinek szintézise lesz.

79. Minden megpróbáltatásunk karmikus eredetűnek tekinthető?

Először is azt kell megértenünk, hogy a karma spirituális evolúciónk alapja olyan értelemben véve, hogy életünk okok és okozatok állandó láncolatából áll, melyek többsége szabad akaratunk alkalmazásával áll kapcsolatban. Ha igaz is, hogy minden negatív cselekedetünk előbb-utóbb egy vele egyenértékű megpróbáltatást állít elénk, mégsem állíthatjuk, hogy minden nehézségünk karmikus eredetű. Valójában lehetetlen a földi síkon élni anélkül, hogy különböző problémákkal ne szembesülnénk. Ezek némelyike fájdalmas lehet, ám nem szükségszerűen valamely múltbeli cselekedetünk következménye.

Végeredményben nem fontos tudnunk azt, hogy egy megpróbáltatás karmikus eredetű-e, hisz ez csak fölösleges bűntudatot keltene bennünk. Ha valamilyen balszerencse vagy csapás ér bennünket, akkor ahelyett, hogy a karmikus okokon töprengenénk, a legjobb készségesen szembenéznünk a helyzettel, azzal a mély meggyőződéssel, hogy képesek vagyunk megoldani azt. Ha így teszünk, akkor a fájdalmas tapasztalást fejlődésünk eszközévé változtathatjuk. Végül is a karma egy evolúciós törvény, nem egy büntető jellegű princípium. Alapvető célja az, hogy ráébresszen tévedéseinkre és így irányítson minket az Igazsághoz vezető ösvényen.

80. Mi a rózsakeresztesek véleménye a szenvedésről?

Először is hangsúlyozni szeretnénk, hogy a rózsakeresztesek nem tekintik a szenvedést a spirituális fejlődés vagy az Istenhez való közelebb-kerülés szükségszerű velejárójának. Bár az lenne az ideális, ha soha nem kellene szenvednünk, az emberiség jelen állapotában ez gyakorlatilag lehetetlen. A szenvedés viszont gyakran felébreszti a spiritualitás iránti vágyat, és arra készteti az embert, hogy újraértékelje az élet dolgait, különös tekintettel az anyagi jellegű problémákra. Mindenesetre mindent meg kell tennünk azért, hogy a fizikailag vagy mentálisan szenvedőkön segítsünk.

81. Mit jelent az avatár szó?

Az avatár szanszkrit eredetű szó, jelentése: „aki leereszkedett”. A rózsakeresztes terminológiában ez a Kozmikus Mester fogalmának feleltethető meg. Másképpen fogalmazva: olyan lényt jelöl, aki inkarnáció-sorozatainak végén elérte a tökéletességet. Mint ilyen, ismeri az isteni törvényeket és az emberi élet minden aspektusának mesterévé vált. Mindig valamely kozmikus küldetéssel és azzal a céllal inkarnálódik, hogy az embereket a spirituális kibontakozás ösvényein irányítsa. Hogy egy klasszikus példát említsünk: Jézust az emberiség által eddig ismert legnagyobb avatárnak tekintik.

82. Mi az A.M.O.R.C. szimbóluma és mi ennek a szimbólumnak a jelentése?

Az A.M.O.R.C. jelképe a rózsakereszt, azaz egy kereszt egy rózsával a középpontjában. Ellentétben azzal, amit sokan gondolnak, a kereszt nem keresztény eredetű szimbólum, hiszen már évszázadokkal a kereszténység megjelenése előtt létezett Egyiptomban, Izraelben, Indiában és a Nagy Tradíció más országaiban. A zavart az okozza, hogy a kereszténység hivatalos emblémájává tette a keresztet. A korai keresztények jelképe a hal volt, melyet a görög „ichtus” szóval jelöltek. Valójában csak a Krisztus utáni IV. században lett a kereszt a keresztények hivatalos szimbóluma. Mindebből látható, hogy a kereszt már sokkal korábban tradicionális jelkép volt, mintsem hogy vallási szimbólummá vált volna.

Mindenesetre a rózsakeresztesek körében a keresztnek nincs vallási jelentése. A rózsakeresztes kereszt az ember fizikai testét, a rózsa pedig a lélek kibontakozását jelképezi. A rózsakereszt egészében az emberi lény kettős természetét és minden egyes ember fokozatos spirituális fejlődését szimbolizálja.

83. Mi az A.M.O.R.C. véleménye az eutanáziáról?

Az A.M.O.R.C.- nak e kérdésben sincs hivatalos állásfoglalása, ám sok rózsakeresztes egyetért az alkalmazásával, különösen olyan esetekben, amikor a szenvedés már meghaladja az elviselhetőség határát, az orvosi vélemények pedig egyértelműen azt mutatják, hogy a betegség gyógyíthatatlan és a beteg csupán a vegetálás szintjén tartható életben. Más szóval, ha egy súlyos beteg vagy balesetet szenvedett ember nagyon szenved és a test már nem képes arra, hogy alapvető funkcióját, vagyis a lélek szolgálatát ellássa, akkor mind fizikai, mind pedig spirituális szempontból értelmetlen az élet fenntartása.

A haláltól való félelem, illetve a halál valódi mivoltának meg nem értése magyarázza azt a tényt, hogy sokan mindenáron életben akarnak tartani olyanokat, akik számára sokkal üdvösebb lenne, ha továbbmehetnének egy másik síkra. Ha az ilyen kérdések eldöntésében illetékes személyek rájönnének arra, hogy a halál csupán átmenet a lélek számára, nem pedig egy végleges állapot, ahogy ők képzelték, akkor már valószínűleg elég bölcsességgel rendelkeznének ahhoz is, hogy segítsenek a haláluk előtt szükségtelenül sokat szenvedőkön. Természetesen nagyon fontos szem előtt tartani, hogy az eutanáziát kizárólag az érintettek belegyezésével és nagyon szigorú etikai elvek szerint szabad alkalmazni.

84. Elzárkózik-e a Rend a külvilágtól?

Nemcsak, hogy nem zárkózik el, hanem kifejezetten nyitott a világ felé és szerves része a társadalomnak. A különböző Nagypáholyokban például nem csak rendtagok dolgoznak, és nem is várják el tőlük azt, hogy belépjenek a Rendbe. Az A.M.O.R.C. rendszeresen tart olyan kulturális rendezvényeket, melyeket bárki látogathat, valamint megjelentet egy mindenki által megvásárolható, illetve előfizethető magazint, Rosicrucian Digest címen. A rózsakeresztesek ahelyett, hogy eltávolodnának családjuktól és társadalmi környezetüktől, minden embertársukat testvérüknek tekintik és folyamatosan arra törekszenek, hogy a nyíltság, a kiegyensúlyozottság és a harmónia élő példái legyenek.

85. Van-e kulturális értékük is a rózsakeresztes tanításoknak?

Spirituális tartalmukon kívül a rózsakeresztes tanulmányoknak kétségkívül van kulturális értékük is. A megfelelő fokozatokon a tagoknak foglalkozniuk kell a fizika, a kémia, a biológia, a pszichológia, a csillagászat, stb. alapfogalmaival. Ezenkívül a monográfiákban szereplő számos téma legtöbbje egy adott történelmi háttérhez kapcsolódik, tehát a legkülönbözőbb korokba és országokba kalauzolja el a tanulót.

Általánosságban elmondható, hogy az A.M.O.R.C. tanításai mentesek mindenfajta intellektualizmustól, mégis a tudás legtöbb területét felölelik, sőt, sok rózsakeresztes számára a művelődés egyik fő forrását jelentik.

86. Felfedezhető-e valamilyen kapcsolat a rózsakeresztes rituálék és a mágikus gyakorlatok között?

A rózsakeresztes rituáléknak semmi közük sincs a mágikus gyakorlatokhoz, mert az A.M.O.R.C. soha nem tanította vagy fogadta el ezeket. Mi több, határozottan állást foglal a mágiával szemben, mivel a mágia a babonaságban gyökerezik, amelynek minden formája a fanatizmust és a tudatlanságot erősíti. Márpedig a Rend a szabadság és a tudás hirdetője, ezért minden tanításának és szertartásának egyetlen célja, hogy visszaadja az emberiségnek jogos tulajdonát, azaz az isteni törvények megértését.

87. Mit tanít a Rend az „ember bukásáról”?

Rózsakeresztes nézőpontból az „ember bukása” egy allegória. Az, hogy az emberiség jelenleg a Földön él, nem egy büntetés következménye, amelyet Isten engedetlenségük miatt rótt az emberekre az idők kezdetén. Anélkül, hogy részletesen feltárnánk, hogyan magyarázzák ezt a témát a rózsakeresztes tanítások, egyszerűen azt mondjuk, hogy a bukás kozmikus szükségszerűség volt, amely szimbolikusan megfelel az „emberiség kollektív lelkének” az „emberi faj”-ba történő inkarnálódásával, melyet a Bibliában Ádám és Éva testesít meg. A bukás tehát az univerzális evolúció kozmogóniai alapjának tekinthető.

88. Milyen a rózsakeresztesek istenfogalma?

Rózsakeresztes nézőpontból Isten nem egy antropomorf lény, aki a mennyekben ül a trónján, hanem az Abszolút Intelligencia, aki megteremtette az univerzumot, annak minden alkotórészével együtt. Isten számunkra, halandó emberek számára teljességgel felfoghatatlan, ám tanulmányozhatjuk azokat a törvényeket, melyek által Isten a Teremtésben megnyilvánul. Ezekről a törvényekről van szó a Rend tanításaiban.

Hogy kifejezésre juttassák Isten felfoghatatlanságának tényét, illetve azt, hogy minden egyes embernek más-más elképzelése van az Istenségről, a rózsakeresztesek gyakran „Szívük Istenének” vagy „Megértésük Istenének” nevezik. Ez a két kifejezés pontosan jelzi, hogy a rózsakeresztes istenfogalom egyáltalán nem dogmatikus.

89. Milyen jelentőséget tulajdonítanak a rózsakeresztesek az intuíciónak?

Az általában hatodik érzékként emlegetett intuíció olyan képesség, mely által jóllétünkhöz szükséges döntéseket hozhatunk vagy megtörténtük előtt megérezhetünk bizonyos eseményeket, amit más szóval előérzetnek is nevezünk. E képesség felébresztése elválaszthatatlan részét képezi a rózsakeresztes tanulmányoknak, mert gyakorlati és filozófiai jelentősége nyilvánvaló. Azt mondhatjuk, hogy az intuíció a lélek egyik tulajdonsága, illetve azé a tudaté, amelyben a lélek működik.

90. Gyógyító szervezet-e az A.M.O.R.C.?

Tény, hogy az A.M.O.R.C. Hatodik Fokozatának témája a rózsakeresztes gyógyítás, pontosabban azoknak a módszereknek a bemutatása, melyet a rózsakeresztesek használtak az évszázadok során bizonyos állapotok enyhítésére, illetve gyógyítására. Az esszénusoktól maradtak ránk ezek a módszerek, melyek lényege a vegetatív idegrendszer stimulációja a kézből áradó mágneses erő által. Mindazonáltal a Rendnek nem célja, hogy tagjaiból gyógyítókat képezzen, mint ahogy az sem, hogy egy túl szigorú etikai keretet kényszerítsen rájuk e téren. Sőt, a Rend mindig hangsúlyozza, hogy a rózsakeresztes terápia semmiképp sem lehet helyettesítője a hivatalos orvoslásnak vagy a sebészi beavatkozásnak, csupán kiegészíti azokat. Egyébként sok orvos és sebész van a rózsakeresztesek között.

91. Hisznek-e a rózsakeresztesek a reinkarnációban?

A reinkarnáció tana mindig is részét képezte a Rend tanításainak, ám egyáltalán nem dogmatikus formában. Vannak olyan rózsakeresztesek, akik személyes okokból nem fogadják el ezt a doktrínát, ám ez semmiképp sem akadályozza őket a belső fejlődésben. E szempontból egyáltalán nem egyéni meggyőződéseink vagy hiedelmeink a meghatározóak, hanem sokkal inkább az, hogy erőfeszítéseket tegyünk a tökéletesség elérése érdekében és igyekezzünk mindig úgy cselekedni, ahogy egy – e névre érdemes – misztikusnak cselekednie kellene.

Rózsakeresztes nézőpontból a reinkarnáció tana azon a tényen alapul, hogy célunk a tökéletesség megszerzése, ez a cél azonban nem érhető el egyetlen élet leforgása alatt. Mindaddig újra kell tehát születnünk, amíg el nem érjük a tökéletességet mind gondolkodásunkban, mind pedig viselkedésünkben. Ha ez bekövetkezik, többé már nem kötelező a Földön maradnunk, hanem a láthatatlan birodalomban élhetünk tovább mint lelkek, közvetlen részt vállalva az Isteni Terv megvalósításában.

92. Hogy teremthetett a tökéletes Isten egy ennyire tökéletlen emberiséget?

Isten, az univerzumot teremtő Intelligencia, valóban tökéletes. Hogy meggyőződhessünk ennek az állításnak az igazáról, elég megfigyelnünk a természetet, annak páratlan szépségét és harmóniáját. Az emberek viselkedése ezzel szemben nem tükrözi ezt a tökéletességet, mivel ők szabad akarattal rendelkeznek, vagyis életük során, tudatlanságuk következtében bármikor cselekedhetnek helytelenül is. Azt sem szabad azonban elfelejtenünk, hogy minden egyes embernek van lelke is, amely áhítozik a jóságra és amely folytonosan segíti az egyént a tökéletesedéshez vezető úton.

93. A rózsakeresztesek különbséget tesznek a lélek és a szellem szavak jelentése közt. Valójában mi a különbség a kettő között?

A rózsakeresztes meghatározás szerint a szellem az az energia, amely az anyag alapjaként működik; ez tartja mozgásban az elektronokat, protonokat és neutronokat. E nélkül az energia nélkül nemcsak hogy az anyagi világ nem létezne, hanem mi sem lennénk képesek érzékelni az anyagi világot. Ezzel szemben a lélek lényünk spirituális részének felel meg. Az egyes inkarnációk során a lélek a fizikai testet és annak képességeit használja, hogy az anyagi világgal létrejövő kölcsönhatások által fejlődjék. Már a rózsakeresztes tanulmányok kezdetén tisztázzuk ezt az alapvető különbséget szellem és lélek között.

94. Mi a Rózsakeresztes Rend célja?

Lényünk legmélyén mindannyian a boldogságot keressük, ám legtöbbször nem tudjuk, hol is találhatnánk azt meg. Általában az anyagi világ nyújtotta örömökben szeretnénk fellelni, ám a mindennapok valósága bebizonyítja, hogy az ilyen örömök által elért boldogság nem tartós és mindig valami betöltendő űrt hagy maga után. A legtöbb embernél ez az űr olyan szakadékot képezhet, amely eltávolítja egymástól a testet és a lelket. Éppen ezt kívánja megszüntetni az A.M.O.R.C. a test és a lélek összehangolása által, felajánlva tanításait mindazoknak, akik keresik a tudást és reményeiknek megfelelően szeretnék élni az életüket.

95. Mit tanít az A.M.O.R.C. a földönkívüliekről?

Az A.M.O.R.C. hivatalosan nem foglal állást ebben a kérdésben, de a legtöbb rózsakeresztesnek meggyőződése, hogy más bolygókon is létezik élet, és hogy az univerzumot különböző lények népesítik be; egyesek nálunk fejlettebbek, mások kevésbé. A fő kérdés: hogy tudnak elérni hozzánk ezek a földönkívüliek, figyelembe véve a hatalmas távolságokat, melyek más naprendszerektől elválasztanak minket? Ez nagy talány a tudósok számára, de az a tény, hogy képtelenek megválaszolni ezt a kérdést, önmagában még nem jelenti azt, hogy a számos UFO-beszámoló egytől-egyig hamis vagy kitalált lenne.

96. Kell-e esküt tenni egy egész életre szóló A.M.O.R.C.-tagságot illetően?

A rendtagság valójában annyi előnnyel jár, a rózsakeresztes tanulmányok pedig olyan lebilincselőek, hogy a legtöbben úgy találják, hogy könnyebb volt belépni a Rendbe, mint elhagyni azt. Ám természetesen semmilyen eskü nem kötelezi a rózsakeresztest az egész életre szóló rendtagságra. Valójában egyetlen dolgot kérünk a Rendből való kilépés alkalmával, ez pedig a monográfiák visszaküldése, mivel ezek a leckék a Rend törvényes és erkölcsi tulajdonát képezik.

97. Nem fenyeget-e az a veszély, hogy a Rend tanításainak hatására a tagok eltávolodnak a hétköznapi élettől?

Sokan úgy gondolják, hogy a misztika olyan ideális élet megvalósítását tűzi ki célul, amely az anyagi világ elutasításán alapul. Ez teljesen téves elképzelés. A rózsakeresztesek azt vallják, hogy az emberi fejlődés párhuzamosan zajlik az anyagi és a spirituális síkon. Ebből következik, hogy az emberek nem tapasztalhatják meg a boldogságot, ha életüket csupán az egyik sík felé irányítják, a másik kizárásával. A rózsakeresztes tanítások első és legfontosabb célja azonban az, hogy örömet hozzon mindazok életébe, akik mindennapjaikban alkalmazzák a tanult elveket. Az A.M.O.R.C. tanításai azért misztikusak és gyakorlatiasak is egyben, mert alapvető céljuk lehetővé tenni az ember számára, hogy életét tökéletesebben össze tudja hangolni szellemi törekvéseivel.

98. Miért „titkosak” a rózsakeresztes szertartások?

A Rend nem egyház, hanem egy ezoterikus mozgalom. Ez a magyarázata annak, hogy tanításait és szertartásait csak tagjai számára teszi hozzáférhetővé. Ha ezek nyilvánosak lennének, elveszítenék beavató jellegüket. Van azonban néhány szertartás, amelyekben azok az érdeklődők is részt vehetnek, akik nem tagjai a Rendnek.

99. Mi módon tudja az A.M.O.R.C. bizonyítani, hogy valóban tradicionális szervezet?

Tudomásunk szerint az A.M.O.R.C. az egyetlen olyan tradicionális szervezet, mely több fontos kritériumnak is eleget tesz annak érdekében, hogy az emberiség spirituális fejlődését elősegítse. Ezek a következők: az egész világon elérhető; politikai és vallási kérdésekben semleges; faji megkülönböztetéstől mentes; nők és férfiak számára egyaránt nyitva áll; bármely társadalmi réteg számára elérhető; és végül, olyan hiteles tradícióval rendelkezik, amely az emberi civilizáció hajnaláig visszavezethető kulturális és spirituális örökséget hordoz.

100. Elősegíthetik-e bizonyos drogok a misztikus tudatállapot gyorsabb elérését?

A drogok használata nem hoz létre ilyen változásokat; a tudatosság e formája ugyanis csak tanulás és meditáció által érhető el. A drogok legjobb esetben is csak az illúziók kapuját nyitják meg; másfelől a drogozás egyfajta társadalmi öngyilkosság, mely elég gyakran okoz helyrehozhatatlan fizikai és mentális károkat.

101. Köztudott, hogy a Föld népessége folyamatosan növekszik. Honnan jön az a milliárdnyi emberlélek, aki jelenleg Földünkön él?

A Rend tanításai szerint minden emberi lélek (inkarnálódva vagy sem) az Univerzális Lélekből származik. Márpedig az Univerzális Lélek annyi egyéni lelket tud önmagából teremteni, amennyire az emberiségnek egy adott korban szüksége van. A ma Földünkön élők közül sokan már korábban is éltek itt. Olyanok is vannak azonban, akik más naprendszerekből jöttek, mert nyilvánvaló, hogy más világokban is létezik élet. E tekintetben fontos annak megértése, hogy az evolúció az egész világegyetemre kiterjedő folyamat.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a bolygónkon jelenleg inkarnálódott lelkek a következő csoportokba sorolhatók:

* Olyanok, akik emberi lényként már korábban is éltek a Földön.

* Olyanok, akik már más naprendszerekben is éltek.

* Olyanok, akiket az Univerzális Lélek alkotott magából, hogy megteremtse az emberiség jelenlegi szükségleteinek megfelelő körülményeket.

102. Mi az emberiség célja a Földön?

A rózsakeresztes filozófia szerint az emberiség célja, hogy a teljes vagy a viszonylagos tökéletesség állapota felé fejlődjön, mint ahogy ezt megmutatták olyan kivételes lények, mint Zoroaszter, Mózes, Buddha, Jézus vagy Mohamed – hogy csak néhányat említsünk. Természetesen ez a cél egyetlen élet leforgása alatt nem valósítható meg, ezért fogadja el a legtöbb rózsakeresztes nyilvánvaló tényként a reinkarnációt. Más szóval, sokuk meggyőződése, hogy minden emberi lénynek sokszor újra kell születnie, mielőtt eléri a tökéletesség állapotát.

Meg kell jegyeznünk egyébként, hogy a korai keresztények, és természetesen maga Jézus is, hittek a reinkarnációban. Csak az i.sz. VI. században, a konstantinápolyi zsinat alkalmával váltották fel a keresztény egyház vezetői a reinkarnáció doktrínáját a „test feltámadásának” dogmájával. Ám most, a harmadik évezred hajnalán hogy hihetnénk azt el, hogy egy test, amely már porrá vált, újraépíti önmagát és életre kel. Eltekintve attól a ténytől, hogy ez teljességgel összeegyeztethetetlen a természeti törvényekkel, felmerül a kérdés: mi célt szolgálna egy ilyen feltámadás?

103. Mi a pontos jelentése az ezoterizmus szónak?

Az ezoterizmus szó definíciója szerint – a tradicionális értelemben vett – misztériumok ismeretét jelenti. Más szóval, az univerzumban, a természetben és az emberekben megnyilvánuló isteni törvények tanulmányozását jelöli. Az exoterizmussal szemben – amely a vallás által tanított és a tömegeknek szánt hittételekkel és dogmákkal foglalkozik – az ezoterizmus a gnózissal áll kapcsolatban, melyet megszakítás nélkül adtak tovább egymásnak a beavatottak az idők során.

Az A.M.O.R.C. szomorú jelenségnek tartja, hogy az ezotéria szót az utóbbi időben lejáratták, különösen azok az úgynevezett ezoterikus szekták, melyek a valódi bölcsességnek csupán dogmatikus karikatúráját kínálják. Az is sajnálatos, hogy a misztika szó jelentéséhez szintén bizonyos negatív tartalom társult. Ez a szó a görög „mystikos”-ból származik, az pedig az élet misztériumainak tanulmányozását jelenti. Végső soron a misztika szó az ezoterizmus legjobb szinonimája.

104. Előnyben részesíti-e az A.M.O.R.C. a hamvasztást a hagyományos temetéssel szemben?

A hamvasztás és a koporsós temetés a két legelterjedtebb módja annak, hogy halál után a test visszatérhessen a földhöz. Általánosságban elmondható, hogy e két módszer közül az első a test gyors szétesését eredményezi, míg az utóbbi egy lassúbb folyamatot jelent. Magára a lélekre egyik eljárásnak sincs semmilyen hatása. Az A.M.O.R.C. gondosan ügyel rá, hogy tagjainak kívánságait tiszteletben tartsa, így mindenki szabadon választhat a hamvasztás vagy a koporsós temetés között, annál is inkább, mert ez a döntés az emberek vallási vagy filozófiai meggyőződését is érintheti.

105. Mi a testvériség szó rózsakeresztes értelmezése?

A Rózsakeresztes Rend tagjának lenni nem csupán annyit jelent, hogy a tagok megismerkedhetnek a Rend tradicionális tanításaival és élvezhetik azok jótékony hatását, hanem egyúttal azt is, hogy részeivé válnak egy nagy testvériségnek. Minden embernek alapvető szükséglete az embertársaival folytatott kommunikáció és baráti kapcsolatok létesítése. Pontosan ezért javasolja a Rend helyi, úgynevezett „testületi szervek” – Páholyok, Káptalanok és Pronaoszok – létrehozását, ahol a tagok rendszeresen összejöhetnek, kicserélhetik egymással gondolataikat és együtt tanulhatnak, megteremtve ezzel az A.M.O.R.C. testvéries, felebaráti arculatát.

A helyi szerveződésektől függetlenül az A.M.O.R.C. rendszeresen tart regionális, országos és világméretű összejöveteleket is, lehetőséget teremtve arra, hogy a rózsakeresztesek találkozhassanak egymással. Ezek a találkozók egyidejűleg jelentős kulturális és spirituális tevékenységek helyszínéül is szolgálnak.

106. Miért kérik a rózsakeresztesektől, hogy tartsák tiszteletben annak az országnak a törvényeit, melyben élnek?

Ha egy ország saját határain belül elismeri az A.M.O.R.C. törvényes létezését, akkor a rózsakeresztes tagoktól is elvárható, hogy tiszteletben tartsák az adott nemzet törvényeit. Természetesen ez mindig egyéni lelkiismeret kérdése is. A rózsakeresztesek általában igyekeznek a legmesszebbmenőkig eleget tenni állampolgári kötelezettségeiknek.

107. Mi a rózsakeresztes tanítások forrása?

A rózsakeresztes tanítások forrása a Rendnek az ősi Egyiptom misztériumiskoláiból – elsősorban a tizennyolcadik dinasztia idejéből – származó szent öröksége. Ez az a kulturális és spirituális alap, amely a századok során egyre gazdagodott. A monográfiákban kifejtett törvényszerűségek és ezoterikus elvek olyan munka eredményeit tükrözik, melyet a misztikusok végeznek az univerzum, a természet és az ember misztériumainak megfejtésére.

108. Be lehet-e bizonyítani a Rózsakeresztes Rend antikvitását a Rend archívuma segítségével?

Igen is, meg nem is. Nem felelne meg a valóságnak, ha azt állítanánk, hogy a Rend az ókori Egyiptomból vagy Görögországból származó írott szövegekkel rendelkezik, annál is inkább, mert a belső archívum nagy része sajnálatos módon eltűnt a századok folyamán. Mindazonáltal a téma bármely szakértője igazolhatja, hogy a rózsakeresztes tanok tartalma egyiptomi és görög eredetre utal.

A rózsakereszteseket közvetlenül említő első történelmi dokumentumok a XVII. század elejéről származnak. Itt elsősorban a Fama Fraternitatis-t, a Confessio Fraternitatis-t és a „The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz” című értekezéseket említhetjük, melyek – a felsorolás sorrendjében – 1614-ben, 1615-ben és 1616-ban jelentek meg, és az adott kor rózsakereszteseinek művei voltak. Vannak azonban olyan könyveink is, melyek már korábban említést tesznek az „ősi misztériumok” létezéséről.

109. Milyen jelentést tulajdonít az A.M.O.R.C. az evolúció fogalmának?

Rózsakeresztes értelmezés szerint az evolúció azt jelenti, hogy minden élőlény egy ideális archetípus irányába fejlődik. Az emberek sem kivételek e kozmikus törvény alól, hiszen egymást követő inkarnációk során ők is a tökéletesség felé haladnak. Az emberek földi jelenlétének egyetlen célja, hogy egymással való kapcsolataik által egyre tökéletesebbé váljanak, valamint gondolataikban, szavaikban és tetteikben egyaránt megtanulják kifejezésre juttatni isteni természetüket.

110. Léteznek-e más rózsakeresztes szervezetek is?

Igen, vannak egyéb szervezetek, melyek szintén használják a „rózsakeresztes” vagy a „rózsakereszt” szavakat, mivel ezek bárki által használhatóak. Ám ezek közül az úgynevezett rózsakeresztes szervezetek közül - melyek legtöbbje nem régi keletű – egy sem tudja bizonyítani autentikus kapcsolatát a valódi rózsakeresztes hagyománnyal. Korunkban az A.M.O.R.C. az örököse ennek a tradíciónak, melyet szertartásaiban és tanításiban őriz az utókor számára.

111. Van-e valamilyen értékük azoknak a – bárki által megvásárolható – kazettáknak, melyek a csakrák fejlesztését és elmúlt életekre való visszaemlékezéseket célzó gyakorlatokat kínálnak?

Megkockáztatva, hogy e kérdéssel kapcsolatos véleményünk túlságosan keménynek tűnhet, úgy gondoljuk, hogy az ilyen kazetták nem csak félrevezetőek, hanem kifejezetten veszélyesek is. Először is nyilvánvaló, hogy egy ilyen típusú vállalkozás csak egy átfogó tanulmányi program keretén belül képzelhető el és egy erőteljes égrégor védelmét kell élveznie. Másodszor, a pszichikai fejlődés nem ötletszerűen történik, és semmiképp sem szabad azt könnyelműen kezelni. Harmadszor, az a tény, hogy ezek a kazetták minden nehézség nélkül hozzáférhetők és beszerezhetők, azt bizonyítja, hogy forgalmazóikat elsősorban üzleti érdekek motiválják, nem pedig önzetlen, emberbaráti célok.

112. Rózsakeresztes nézőpontból mivel magyarázható a világ mai krízishelyzete, és milyen filozófiai megoldások kínálkoznak a válság kezelésére?

A történelem nem más, mint folytonos újrakezdések sorozata abban az értelemben, hogy az emberiség periodikusan ismétlődő válsághelyzetekbe kerül, melyek evolúciós próbatételeknek tekinthetők. Mi egy olyan világban élünk, ahol – minden ezzel járó negatívummal együtt – az anyagelvűség uralkodik. Rózsakeresztes szemmel nézve nyilvánvaló, hogy a jelenlegi krízisből csak úgy juthat ki az emberiség, ha visszatér az élet alapvető értékeihez, a szeretet, az együttérzés, a testvériesség eszméinek gyakorlati megvalósításához és elsősorban a spiritualitáshoz.

113. Mi a különbség a reinkarnáció és a lélekvándorlás között?

A reinkarnáció tana azon a feltételezésen alapszik, hogy minden emberi lény lelke életről életre fejlődik, valahányszor újra megszületik egy újszülött testében. E törvény értelmében minden egyén az emberi birodalomban születik újra és újra, egészen addig, míg el nem éri a tökéletességet, ami a spirituális fejlődés végső célja. A lélekvándorlás doktrínájával elsősorban a hinduizmusban és a buddhizmusban találkozhatunk, és e szerint az elmélet szerint az emberi lélek állati testben is újraszülethet, főként azért, hogy vezekeljen valamely előző életében elkövetett bűnei miatt.

A rózsakeresztes filozófia a lélekvándorlás tanát téves hiedelemnek tekinti, amely azt sugallja, hogy az emberi lények alacsonyabb életformákba is visszasüllyedhetnek, ami ellentmond az evolúció törvényének. A Rend tanításai úgy magyarázzák, hogy az emberlélek megállhat egy darabig a tökéletesség felé vezető úton, de semmi esetre sem térhet vissza egy olyan pontig, hogy újra át kelljen élnie az állatok számára szükséges tapasztalásokat (a növényvilágról nem is szólva).

114. Ki írja az A.M.O.R.C. monográfiáit?

A rózsakeresztes tanokat századokon át kizárólag szóban, titkos összejövetelek alkalmával adták át a tanítványoknak. A huszadik század elején azonban írásba foglalták a tanításokat, hogy postán juttathassák el azokat a Rend tagjainak. E munka elvégzésére Harvey Spencer Lewist, az A.M.O.R.C. akkori Imperátorát kérték fel, aki az európai rózsakeresztesek által rábízott archív anyagokból – magas fokozatot elért rózsakeresztesek csoportjának támogatásával – elkészítette a monográfiákat. Ezeket azóta újra átnézték és korszerűsítették, hogy a tanítások mindenkor összhangban legyenek az emberi tudat fejlődésével. A felülvizsgálás és a korszerűsítés munkáját az A.M.O.R.C. Legfelsőbb Tanácsa végzi, mely testület a Rend Imperátorából és Nagymestereiből áll.

115. Mik voltak valójában a misztériumiskolák?

Az első misztériumiskolák az ókori Egyiptomban alakultak. Ezekben az iskolákban – mint azt nevük is jelzi – az univerzum, a természet és az ember misztériumait tanulmányozták, és csak azokat vették fel a tanítványok közé, akik bizonyították érdemességüket és a tudás iránti őszinte vágyukat. A munka a kizárólag e célra épített tempelekben folyt; a rózsakeresztes tradíció szerint Gíza nagy piramisait tartották a legszentebbeknek a beavatottak. A történészek többségének állításával ellentétben tehát ezek a piramisok eredetileg nem fáraók temetkezési helyéül, hanem a misztikus tanulmányok és beavatások helyszínéül szolgáltak.

116. Mi a rózsakeresztesek véleménye a halált illetően?

A rózsakeresztesek általában két egymást követő testetöltés közötti tudatos közjátéknak tekintik a halált. Más szóval úgy gondolják, hogy mikor egy ember meghal, a lélek egy néhány fokozatból álló folyamat során elhagyja a fizikai testet, majd a Kozmosz egy olyan tudati síkjához csatlakozik, amely a saját (legutóbbi inkarnációjának végére elért) tudatállapotának megfelel. Az éppen befejezett élet karmikus mérlegének elkészítése után a lélek újra testet ölt, hogy folytathassa spirituális kibontakozását és egyre közelebb juthasson a tökéletesség állapotához.

117. Lehetséges-e fejleszteni vagy megnyitni a csakrákat?

Először is le kell szögeznünk, hogy az emberi test csakrái nem pszichikus központok. Némelyikük csupán a pszichikus energia központja. Ezt fontos tisztázni, mivel a témával foglalkozó számos szerző, illetve előadó félrevezeti olvasóit vagy hallgatóit e téren. Többségük nem ismeri elég alaposan a témát, melyről állítása szerint oly sokat tud, és pusztán üzleti céllal használja ezt a misztikus „trükköt”. A New Age hullámot meglovagolva, számos iskola és mozgalom szakosodott a „csakrák megnyitására”.

Az A.M.O.R.C. egyik fokozatának tananyaga szerint minden ember tizenkét pszichikai központtal rendelkezik, melyek mindegyike a fizikai test egy-egy mirigyének, idegfonatának vagy szervének pszichikai megfelelője. Ezeknek a központoknak tehát nincs fiziológiai szubsztanciájuk, és létüket semmilyen orvosi vagy technikai eljárással nem lehet kimutatni. Továbbá, ha az állítjuk, hogy meg lehet nyitni őket, ez azt sugallja, hogy egyébként természetes állapotukban zárva vannak, amely nyilvánvaló képtelenség, hiszen az olyan szavak, mint „nyitni” és „zárni”, lényünk pszichikai dimenziója esetében értelmetlenek. Rózsakeresztes nézőpontból inkább úgy fogalmaznánk, hogy a pszichikai központok tevékenysége felébreszthető vagy, más szóval, serkenthető. Tegyük még hozzá, hogy ez az ébresztés nem megy egyik napról a másikra, hanem hosszú és alapos felkészülést igényel.

Az ügyben az tűnik a legellentmondásosabb és egyben legfontosabb tényezőnek, hogy bizonyos személyek, akik állítólag képesek mások csakráinak „megnyitására”, e képességüket elmondásuk szerint valamely mester által rájuk ruházott erőnek köszönhetik. Ez teljességgel lehetetlen, mert a pszichikai központok serkentése olyan készség, melyet csak saját magunk alkalmazhatunk magunkon, mint ahogy a legjobb edző sem képes egy atléta teljesítményét növelni pusztán azáltal, hogy futásra biztatja. Ha a sportoló maga nem fektet elegendő munkát az edzésbe, soha nem fog megfelelő eredményt elérni. Hasonlóképpen egy rózsakeresztes is akkor érheti el a legjobb eredményeket tanulmányai során, ha lelkiismeretesen elvégzi a monográfiákban közölt gyakorlatokat. Mindenkit óvatosságra kell tehát intenünk a fenti kérdést illetően, különben könnyen rászedhetnek bennünket olyanok, akik illúziókkal kereskednek.

118. Lehetnek-e nők is a Rend tagjai?

Természetesen, és ez mindig is így volt. A Nagymesterek között is vannak nők, ami szintén azt mutatja, hogy a férfiakkal egyenlő státuszt és kiváltságokat élveznek.

119. Az A.M.O.R.C. az igazság egyedüli birtokosa?

A Rend soha nem állította, hogy az igazság kizárólagos birtokosa lenne. Nyilvánvaló, hogy aki ilyesmit állít magáról – legyen az bármely vallási vagy politikai szervezet –, az ezzel saját dogmatizmusáról és intoleranciájáról tesz tanúbizonyságot. Mi egyszerűen azt mondjuk, hogy a rózsakeresztesek inspiráló tudással rendelkeznek és megpróbálják pozitív irányban befolyásolni a világ változásait. Hogyan? Önmaguk változtatásával, melyhez bizonyos ismeretekre is szükség van. A híres mondás szerint: „Ismerd meg önmagad, ezáltal megismered a világot és az isteneket!”

120. Hogy értendők a 144 éves ciklusok, melyeket az A.M.O.R.C. említ a reinkarnációval kapcsolatban?

A rózsakeresztes tanítások szerint 144 év telik el a Földön két egymást követő inkarnáció között. Ez azt jelenti, hogy ha valaki például 44 éves korában hal meg, akkor 100 (144-44) évnek kell eltelnie, mielőtt újraszületik. Aki esetleg hatvan éves korában hal meg, annak lelke 84 évet (144-60) fog eltölteni a Kozmoszban a Földre való visszatérése előtt. Világosan kell azonban látnunk, hogy ez a 144 éves ciklus valójában csak egy átlagnak tekintendő, mert különböző körülmények (többek közt karmikus okok) lehetővé teszik a testetöltést, még mielőtt letelt volna a kozmikus síkon töltendő idő. Egy 3 éves korában meghalt gyermeknek például nem szükséges 141 évet várnia a Kozmoszban újraszületése előtt, sőt, már néhány hónap, hét vagy akár nap után visszatérhet.

121. Milyen jelentőséget tulajdonítanak a rózsakeresztesek a pozitív gondolkodásnak?

Akár tudatában vagyunk ennek, akár nem, gondolataink rezgések, melyek állandó hatást gyakorolnak ránk és környezetünkre. Ha pozitívak, vagyis konstruktív ideákon és nemes érzéseken alapulnak, akkor általános jó közérzetet teremtenek és kellemes szituációkat vonzanak hozzánk, ami boldogságunkat segíti elő. Ha viszont gondolataink negatívak, pesszimizmuson, féltékenységen, rosszindulaton stb. alapszanak, hasonló természetű hatásokat eredményeznek és előbb vagy utóbb gondok, megpróbáltatások vagy balesetek formájában nyilvánulnak meg életünkben. Ilyen értelemben számos betegség is negatív mentális vagy érzelmi állapot eredménye.

Azt is fontos megjegyezni, hogy az emberek által kibocsátott gondolatok olyan vibrációkat képeznek, melyek áthatják a Föld atmoszféráját és az egész emberiség kollektív tudatára hatással vannak. Ha ezek a rezgések túlságosan negatívakká válnak, az olyan feszültségeket hoz létre az emberek között, melyek konfliktusokat okozhatnak vagy akár háborúkat robbanthatnak ki.

Fentiek tudatában a rózsakeresztesek minden nap pozitív gondolatokat irányítanak az egész világ felé, hogy ily módon próbálják semlegesíteni a Földünket terhelő negatív hatásokat. Ez a különleges tevékenység annak a humanitárius munkának a részét képezi, amelyet a Rend évszázadok óta folytat a spirituális síkon.

122. Az A.M.O.R.C. véleménye szerint a világ ma identitás-válságban van. Mi ennek az oka?

Általánosságban véve nyilvánvaló, hogy a technika fejlődése gyorsabb ütemben haladt, mint az emberi tudatosság fejlődése. Ez az eltolódás túlságosan materialistává tette a modern társadalmakat, ami mind egyéni, mind kollektív szinten az önzést erősítette. E szempontból dekadens korban élünk, amely magán viseli a történelem korábbi hasonló korszakainak jellemzőit. A rózsakeresztesek mégsem pesszimisták a jövőt illetően, mert meggyőződésük, hogy az emberiségnek megvannak az eszközei, melyek segítségével kilábalhat jelenlegi depressziós állapotából.

Összefoglalva: az emberek egyénileg és közösségileg is felelősek saját jövőjükért. Csak annyit kellene tenniük, hogy békében éljenek, és a Földet valódi Paradicsommá változtathatnák.

123. Hogyan jellemezhető néhány szóval egy rózsakeresztes?

A rózsakeresztesek filozófusok, vagyis e görög eredetű szó jelentésének megfelelően: a „bölcsesség kedvelői”. Egy anekdota szerint Pythagoras volt az első, aki visszautasította a „bölcs” titulust, és azt kérte, nevezzék inkább filozófusnak, ”aki szereti a bölcsességet”.

124. Fejlődhet valaki spirituálisan az A.M.O.R.C. segítsége nélkül is?

Természetesen. Mégis fenntartjuk, hogy az A.M.O.R.C. különösen hatékony vezető lehet a spirituális úton, mert tanításai teljesek és a belső fejlődéshez szükséges minden elemet tartalmaznak. Képletesen szólva: a Rend az egyik legegyenesebb ösvényt kínálja, mely a „Megvilágosodás Hegyére” vezet. A tapasztalat azt mutatja, hogy gyorsabb és biztonságosabb haladás érhető el ezen az úton, mint egyedül barangolva.

125. Változatlanok maradtak-e a rózsakeresztes tanítások az idők során? Vagyis ugyanolyanok-e ma is, mint az ókori Egyiptomban voltak?

A rózsakeresztes tanítások soha nem „fagytak meg” az időben, és ennek a jövőben sem szabad soha megtörténnie. Valójában az ókori Egyiptom bölcsei által megőrzött időtlen tudás többszáz évvel ezelőtt kiegészült a görög filozófusok által kifejtett gondolatokkal. Ez a tudás századokkal később az újplatonisták ideáival gazdagodott. A középkor rózsakeresztes alkimistái, majd a reneszánsz gondolkodói és végül a modern kor spiritualistái tovább bővítették a titkos gnózist.

A XX. század elejétől kezdve a tudás különböző területein tevékenykedő rózsakeresztesek járultak hozzá a Rend tanításainak bővítéséhez. Köztünk találunk olyan tagokat, akik közvetlenül részt vesznek a Rend vezetésében, és olyanokat is, akik mint fizikusok, vegyészek, biológusok, orvosok vagy filozófusok folyamatosan a rózsakeresztes tanítások kulturális gazdagításán fáradoznak. Hangsúlyozni szeretnénk a „kulturális” szót, mert a Rend Beavató Tradíciója napjainkban is ugyanaz, ami a régmúltban volt, és ami mindig változatlan fog maradni.

126. Ki volt Ehnaton?

IV. Amenhotep Kr. e. 1378-ban született Thébában, a királyi palotában. Ezoterikus szempontból nézve legfontosabb intézkedése az volt, hogy megalapította a történelem első monoteista vallását. Egyetlen Isten létét hirdette, akit a Nap, Aton jelképez. IV. Amenhotep a nevét is megváltoztatta Ehnaton-ra, melynek jelentése: „Aki Atont szolgálja”. A művészet és a kultúra terén is valóságos forradalmat hajtott végre.

A rózsakeresztes tradíció szerint Ehnaton alapvető szerepet játszott a Rend történetében, mivel ő vezette be az egyiptomi misztériumiskolák mindegyike számára egységes tanításokat és szertartásokat. Ehnaton halála után a thébai papság visszaállította az Amon-kultuszt, Ehnaton műve azonban visszavonhatatlanul a történelem részéve vált.

127. Mit jelent valójában a misztika szó?

A misztika szó, melyhez gyakran negatív jelentést kapcsolnak, a görög „mystikos” szóból származik, és az élet misztériumainak tanulmányozására utal. Nincsen tehát sem vallási, sem okkult felhangja. A rózsakeresztesek számára e szónak elméleti és gyakorlati jelentése is van. Elméleti síkon az univerzumot, a természetet és az emberiséget irányító törvények tanulmányozását jelenti, gyakorlati téren pedig az ezen törvényeknek megfelelő életet. Az ilyen élet békésebb és kellemesebb, és fizikai, mentális és spirituális síkon egyaránt lehetővé teszi az ember számára a teljes kibontakozást.

128. Akadálytalanul ki lehet-e lépni a Rendből?

Természetesen, az A.M.O.R.C. bármely tagja bármikor, bárminemű indoklás nélkül megszüntetheti tagsági viszonyát. Az egyetlen kérés ilyen esetben, hogy küldjön vissza minden monográfiát a Nagypáholynak vagy az Adminisztratív Központnak, melyhez tartozik, illetve hogy kezeljen bizalmasan minden olyan anyagot, amit otthoni tanulmányozás céljára vagy a helyi csoportokban a Rend átadott számára. Ez minden, amit a Rendből való távozásakor egy rózsakeresztestől elvárnak.

129. Hisznek-e a rózsakeresztesek a mennyország vagy a pokol létezésében?

Nem. Ezt a két mitikus elnevezést a különböző vallások azért hozták létre, hogy a jóra buzdítsák az embereket, illetve elvegyék a kedvüket a rossz cselekedetektől. A rózsakeresztesek a pokol fogalmán az emberek által a Földön – elsősorban az erőszak és a háborúk formájában – kifejezésre juttatott rosszat értik. Ezzel szemben a mennyország azt az állapotot jelöli, melyben az emberek minden tőlük telhetőt megtesznek a jóság és a békesség megteremtése érdekében.

130. Veszélyes-e az asztrálutazás? Ha igen, mik a veszélyei?

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a rózsakeresztesek nem beszélnek asztrálutazásról, mert a szóban forgó misztikus törvényekkel kapcsolatosan helytelen e kifejezés használata. Az „asztrálutazás” kifejezés a pszichikus projekció (kivetítés) jelenségére vonatkozik, mely lehetővé teszi, hogy tudatunkkal elérjünk fizikai tartózkodási helyünktől távol eső helyszíneket és tudomást szerezzünk az ott történő eseményekről. Nyilvánvalóan igen nehéz az ehhez szükséges technikát helyesen alkalmazni; ez alapos előkészítést igényel. Ezért a Rend tanításai csak a Hetedik Tempel Szinten foglalkoznak ezzel a témával.

Az elmúlt évek során az asztrálutazás és más hasonló gyakorlatok túlzott nyilvánosságot kaptak, különösen a New Age mozgalom keretein belül. A rózsakeresztesek helytelenítik ezt, mert a nagyközönségnek szánt könyvekben javasolt technikák nemcsak hibásak, de veszélyesek is. Az csak a dolog egyik oldala, hogy a pszichikus projekció terén nem hoznak kielégítő eredményeket. Sokkal nagyobb baj az, hogy sok esetben fizikai és pszichológiai – gyakran visszafordíthatatlan – rendellenességeket is okozhatnak. Rendkívüli óvatosság szükséges tehát e téren; nem szabad eljátszanunk a bűvészinas szerepét!

131. Felidézhetők-e korábbi inkarnációink?

Igen, de csak nehezen, egy különleges és természetes eljárás segítségével, melyről szó esik a Rend tanításaiban. Azt azonban helytelenítjük, hogy egyes guruk fizetség ellenében, állításuk szerint bárkit képesek visszavezetni előző életeibe. Ez nem felel meg a valóságnak, nem tisztességes, ráadásul veszélyes is.

132. Hány éves kortól lehet valaki az A.M.O.R.C. tagja?

A Rózsakeresztes Rendbe való belépés követelményei nagyon egyszerűek, csupán az szükséges hozzá, hogy valaki érdeklődjön a misztika iránt és elérje a lakóhelyéül szolgáló ország törvényei szerinti nagykorúságot. A szülő vagy nevelő engedélyével azonban fiatalabbak is a Rend tagjaivá válhatnak.

133. Vannak olyan vélemények, miszerint a rendtagságot egyesek üzleti kapcsolatok szerzésére használják fel. Igaz ez?

Ezek téves állítások. Az A.M.O.R.C. célja a távoli múltba nyíló kulturális és spirituális tanítások megőrzése. A Rend nem szekta és nem egyház, ezen kívül teljes mértékben politikamentes szervezet. Tagjai az élet különböző területeiről jönnek és más-más politikai háttérrel rendelkeznek. Szigorúan tilos továbbá a rózsakeresztes összejöveteleket bármilyen üzleti tevékenységgel összekapcsolni. A világi hatalom, mint olyan, soha nem érdekelte a rózsakereszteseket, mivel az ő legfőbb gondjuk saját – és tágabb értelemben véve az egész emberiség – spirituális fejlődése.

134. Van-e valamilyen bizonyíték arra, hogy a rózsakeresztes tanítások valóban hatékonyan támogatják a spirituális fejlődést?

A rózsakeresztes tanítások fajtól, nemzetiségtől, vallástól vagy kultúrától függetlenül minden embernek szólnak. Hatékonyságuk annak a ténynek köszönhető, hogy a tudás különböző formáit ötvözik egy erőteljes egésszé, amely minden egyes ember belső fejlődésére inspirálóan hat. Ezeknek a tanításoknak fő célja, hogy elősegítsék a létezés különböző szintjeinek harmonikus feltárását. Csak néhány évi tagság után hasonlíthatja össze egy rózsakeresztes hitelt érdemlően, milyen volt ő a Rendhez való csatlakozása előtt, illetve hogy milyenné vált a Rendben végzett munkája által. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy az A.M.O.R.C. csupán az eszközöket nyújtja, és minden egyes tag saját felelőssége, hogy szorgalmasan és kitartóan használja azokat. Ám aki így tesz, meg fogja tapasztalni, hogy boldogabbá válik és jelentős javulás mutatkozik életének minőségében.

135. Ehnaton fáraó volt az egyistenhit megalapítója?

Ehnaton nem magának az egyistenhitnek az alapítója volt, hiszen az egyiptomi misztériumiskolák beavatottai mind monoteisták voltak. Inkább úgy mondhatnánk, hogy ő volt az első, aki nyíltan hirdette és államvallássá tette. Más szóval, ő vezette be hivatalosan az egyetlen Istenben való hitet egy olyan korban, mikor az egész világon a többistenhit volt általánosan elterjedt.

136. Hisznek-e a rózsakeresztesek az ördög létezésében?

Nem, hiszen ha az ördög létezne, az azt jelentené, hogy Isten, aki a vallások szerint maga a teljes Jóság, sőt Tökéletesség, egy olyan démoni entitást is teremtett volna, akinek akkora ereje van, hogy képes vele szembeszállni és a rosszra csábítani az emberiséget. Mindez meglehetősen ellentmondásos lenne. Az ördög valójában nem más, mint az egyén, mikor szabad akaratát negatív módon úgy használja, hogy az erőszakos, romboló és barbár tettek elkövetéséhez vezet.

137. Szembehelyezkedik-e az A.M.O.R.C. a tudománnyal?

Ha a távoli múltba tekintünk, megállapíthatjuk, hogy a legtöbb ókori filozófus tudós is volt egy személyben. Jó példa erre Pythagoras, aki nemcsak az emberiség által valaha ismert legnagyobb bölcs volt, hanem zseniális matematikus is. Említhetjük Démokritoszt is, aki saját korában híres volt vallásosságáról és akit ma az atomelmélet atyjának tekintenek. Tőle származik az atom fogalma, mely görög szó, és „oszthatatlant” jelent. A történelem a régmúlttól napjainkig bővelkedik olyan misztikusokban, akik kiváló tudósok is voltak egyben. A rózsakeresztesek között is számos híres tudóst találunk, ilyenek például William Harvey, Robert Boyle, Isaac Newton, Gottfried Leibnitz, Benjamin Franklin, John Dalton és Michael Faraday. Kiegészíthetnénk még ezt a felsorolást számos kortárs tudóssal is, ám az ő nevüket nem hozhatjuk nyilvánosságra.

Mint az előzőekből látható, az A.M.O.R.C. soha nem állt szemben a tudománnyal. Sőt, a tudomány számos téma részeként helyet kap a rózsakeresztes monográfiákban és a Nemzetközi Rózsakeresztes Egyetem tanszékein is jelentős szerepet játszik. Végső soron a misztikusok és a tudósok egyaránt az univerzum, a természet és az ember titkait szeretnék megérteni. Ismerjük azonban a mondást, miszerint „a lelkiismeretlen tudomány a lélek veszte”. Minden tudósnak szem előtt kellene tartania ezt a nagyon is igaz mondást, hogy soha ne játsszák a „bűvészinas” szerepét, hanem mindenkor a Jó szolgálatában tevékenykedjenek. Így az életet egy mélyen humanista, ha nem is szükségszerűen spirituális szemlélettel közelíthetnék meg.

138. Mennyire hasznos a rózsakeresztes misztika tanulmányozása mindennapi életünk szempontjából?

A rózsakeresztes misztika az isteni törvények tanulmányozását és azok hétköznapokban való alkalmazását jelenti. Mint a tapasztalatok bizonyítják, ezen törvények tiszteletben tartása teszi lehetővé az emberek számára a boldogság elérését és a reményeinket megközelítő életkörülmények kialakítását. A rózsakeresztesség tehát nem az álmodozást vagy a valóságtól való elrugaszkodást jelenti, hanem éppen ellenkezőleg, a világgal való közvetlen kapcsolatban élést, igazi emberséget tanúsítva másokkal szemben. Ez magában foglalja a felebaráti szeretet érzését és a legmagasabb ideáloknak megfelelő életvitelt.

139. A rózsakeresztesek gyakran használják az ontológia szót. Mi ennek a szónak a jelentése?

Mindenekelőtt azt kell elmondanunk, hogy az ontológia görög eredetű szó, és szó szerinti jelentése a „létezés tudománya”. A szó legteljesebb értelmében ez a tudomány Isten bölcsességének felel meg, akit mindentudónak és mindenütt jelenvalónak tekintünk. Az emberekre vonatkoztatva, e kifejezés azoknak az isteni törvényeknek az ismeretét jelenti, melyeket spirituális fejlődésünk során el kell sajátítanunk. Tulajdonképpen csak az A.M.O.R.C.-hoz hasonló tradicionális rendek esetében beszélhetünk valódi ontológiáról, mivel az általuk őrzött tanítások olyan kulturális és spirituális örökségből származnak, melyet a misztériumiskolák örökítettek egyik nemzedékről a másikra, megszakítás nélküli láncot alkotva, évszázadokon át. A vallások ezzel szemben elsősorban egy teológián alapulnak, ami nem más, mint a szent szövegek értelmezésén alapuló meggyőződések átörökítése.

Az A.M.O.R.C. mint filozófiai, beavató és tradicionális rend, saját ontológiával rendelkezik. Ez az ontológia meglehetősen teljesnek tekinthető, hiszen magában foglalja mindazt a tudást, amit a beavatottak adtak tovább egymásnak az ókori időktől kezdve. Forrása az Őshagyomány, mely értelemszerűen magában foglalja a testben élő emberi lények által elérhető teljes tudást. Ezt a bölcsességet, vagy még pontosabb kifejezéssel élve, ezt a gnózist, kizárólag szóban adták át olyan távoli időktől fogva, mikor az e célra szentelt tempelekben titkos összejöveteleket tartottak a beavatottak. A XX. század elején írásba foglalták mindezt a tudást, és jelenleg ez képezi az alapját az A.M.O.R.C. által terjesztett rózsakeresztes tanításoknak.

140. Noha az A.M.O.R.C. nem foglalkozik politikával, mégis az a hír járja, hogy egyes rózsakeresztesek fontos pozíciókat töltenek be a társadalomban. Igaz ez?

Valójában vannak olyan rózsakeresztesek, akik hatást gyakorolnak a politika, a gazdasági élet, a gyógyítás, a tudomány vagy a vallás különböző területeire. Mint minden igazi rózsakeresztesnek, nekik is az a leghőbb vágyuk, hogy befolyásukat a spiritualitás és a közjó szolgálatába állítsák, vagyis tevékenységük elsősorban humanitárius célokat szolgáljon. Egyébként nem a Rend helyezte őket ezekbe a felelősségteljes pozíciókba, hanem saját erőfeszítéseik, munkájuk és értékeik alapján nyerték el azokat. Vannak köztük továbbá olyanok is, akik már rózsakeresztessé válásuk előtt is magas pozíciókat töltöttek be.

141. A Rend minden új tagjának azonos fokozatról kell indulnia, tekintet nélkül előző tanulmányaira, intellektuális szintjére vagy spirituális fejlettségére?

Minden új tag azonos szinten kezdi rózsakeresztes tanulmányait, mivel ez hagyományos szabály a Rendben. Mindazonáltal, bár mindenki egyforma monográfiákat kap, a tanítványok mindegyike különbözőképpen érti meg azokat műveltségének, egyéni képességeinek, korábbi tapasztalatainak és szakmai hátterének megfelelően. Belső síkon minden egyén másként fejlődik, még ha ugyanazokkal az alaptanításokkal foglalkoznak is.

142. Mi a különbség a parapszichológia és a miszticizmus között?

A parapszichológia a természetfeletti (paranormális) erők fejlesztésével foglalkozik, melyekre az A.M.O.R.C. szívesebben használja a „pszichikus képességek” kifejezést. A miszticizmus sokkal nagyobb területet ölel fel, melynek csak egy részét képezi ezeknek az erőknek a felébresztése, ugyanakkor kiterjed az univerzumban, a természetben és magában az emberben működő törvények megismerésére. Más szóval, a misztika filozófiai megközelítésből vizsgálja a dolgokat, és az A.M.O.R.C. ezt a fajta megközelítést részesíti előnyben tanításaiban.

143. Mit takar a „Nagymester” elnevezés?

A nagymesteri cím eredete az ókori időkbe nyúlik vissza, és a beavató rendekre jellemző elnevezések egyike. Az A.M.O.R.C. esetében egy bizonyos nyelvterületért felelős tisztviselőt jelöl, akit egy adott időszakra választanak meg és akinek tisztsége ötévenként meghosszabítható. Ez a cím tehát egy sajátos hivatali funkciót takar és semmi esetre sem jelenti azt, hogy az e pozíciót betöltő egyén felsőbbrendű bölcsességgel rendelkező, netán tökéletes lény, akinek abszolút engedelmesség és feltétel nélküli tisztelet jár.

144. Van-e lelkük az állatoknak?

Általánosságban véve az A.M.O.R.C. azt tanítja, hogy az állatoknak csoportlelkük van. Például, minden róka kizárólag az adott fajra jellemző csoportlélek hatására fejlődik. Mikor egyikük elpusztul, megélt tapasztalatai és minden új viselkedésforma, melyet kifejlesztett, bekerül ebbe a csoportlélekbe, és az ezután születő valamennyi róka részesül ennek előnyeiből. Rózsakeresztes nézőpontból ez a misztikus folyamat ad magyarázatot arra, miért tudnak bizonyos állatok egyre sikeresebben beilleszkedni különleges, új környezetbe is, és miért képesek egyre intelligensebben viselkedni saját fajuk más egyedeivel, illetve az emberrel szemben.

Ez általános szabálynak tekinthető, ám a rózsakeresztes tanítások azt is elmagyarázzák, hogy a legfejlettebb, elsősorban az emberek közvetlen környezetében élő és gazdáik szeretetében részesülő állatok már a fajtájuk csoportlelkének hatására kialakult egyéni lélekkel rendelkeznek. Az ilyen állatok tudatossága már viszonylag fejlettebb és olyan fokú intelligenciát mutat, mely fajtársaikkal összehasonlítva csak rájuk jellemző. Ez jól megfigyelhető macskák, kutyák vagy lovak esetében. Sok rózsakeresztes hisz abban is, hogy ezek az állatok egy napon átléphetik azt a küszöböt, amely az emberi faj birodalmába vezet és első ízben inkarnálódhatnak majd emberi testekbe. Ez azt jelentené, hogy az állatokat nem csak testvéreinknek, hanem leendő embertársainknak is tekinthetjük.

145. Mi az A.M.O.R.C. véleménye a médiumitás kérdéséről?

A meghatározás értelmében a médiumok olyan személyek, akik pszichikus érzékenységük folytán képesek kapcsolatot teremteni a láthatatlan világgal vagy kommunikálni a halottak lelkeivel. Ez nem jelenti azt, hogy spirituális síkon feltétlenül igen fejletteknek kell lenniük, mert a médiumitás semmi esetre sem a belső fejlettség kifejeződése.

Mint látható, az A.M.O.R.C. elismeri a médiumok létét, de egyben figyelmeztet arra is, hogy sok szélhámos is található soraikban. A médiumok által létesített kapcsolatok további problematikája, hogy soha nem lehetünk biztosak abban, vajon valóban a kívánt lélekkel kommunikálnak-e. Ezért e kérdésben igen körültekintőnek kell lennünk.

146. Megéri-e az emberiség a Vízöntő korát az A.M.O.R.C. véleménye szerint?

Rendünk olyan filozófiát képvisel, amely szemben áll az egyes szekták által hirdetett apokaliptikus elképzelésekkel. Valójában a rózsakeresztesek mindig a lehető legértékesebb dolognak tekintették az életet és úgy gondolták, hogy az emberiségnek minden adottsága megvan ahhoz, hogy igazi Paradicsommá változtassa a Földet, más szóval egy olyan világot teremtsen, ahol az emberek testvériségben, összetartásban és spirituális kapcsolatokban élhetnek együtt. Mindez azonban egyéni és kollektív döntéseinken múlik, mert szabad akarattal rendelkezünk, tehát saját sorsunk kovácsai vagyunk. Ezért a rózsakeresztesek úgy gondolják, hogy az emberiségnek minden esélye megvan arra, hogy megtapasztalhassa a Vízöntő korát, feltéve ha megfelelően gondolkodik és cselekszik.

147. Voltak-e a múltban híres rózsakeresztesek?

Igen, de ennek nincs különösebb jelentősége, mert egyetlen szervezetről sem lehet véleményt alkotni annak alapján, hogy milyen hírességek vagy kitűnő emberek tartoztak valaha a tagjai közé. Egyetlen dolog fontos csupán: mennyire válik javára az embereknek a jelenben? Ennek előrebocsátása után megemlíthetünk néhány híres személyt, akik a múltban tagjai voltak a Rendnek vagy szoros kapcsolatban álltak vele, például: Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Cornelius Heinrich Agrippa, Francois Rabelais, Francis Bacon, René Descartes, Baruch Spinoza, Isaac Newton, Gottfried Wilhelm von Leibnitz, Benjamin Franklin, Alessandro di Cagliostro, Michael Faraday, Jules Verne, Claude Debussy, Erik Satie, Nicholas Roerich, Francois Jollivet Castelot és az utóbbi időkből Edith Piaf.

Napjainkban is számos híres személyiség tartozik az A.M.O.R.C.-hoz, ám egyedül ők maguk dönthetnek arról, hogy felfedik-e rózsakeresztes tagságukat vagy sem, mert a Rend e tekintetben teljes titoktartásra kötelezte magát.

148. Mit tanít az A.M.O.R.C. a negyedik dimenzióról?

Mint tudjuk, a földi világ és annak minden része három alapvető dimenzió segítségével jellemezhető, melyek: a hosszúság, szélesség és magasság (vagy mélység). A rózsakeresztesek azonban mindig azon a véleményen voltak, hogy ezek a dimenziók nem elégségesek a dolgok természetének leírásához. Hiába tudjuk például, hogy egy vonalzó 30 cm hosszú, 2 cm széles és 2 mm vastag, ezekből nem tűnik ki, milyen anyagból készült: fából, műanyagból, esetleg fémből? Ezért hivatkoznak a rózsakeresztesek gyakran egy negyedik dimenzióra, amely nem más, mint a tárgyak vagy anyagi testek rezgési frekvenciája. Az esetek nagy részében ez a frekvencia bonyolult tudományos eszközökkel megmérhető, sokszor azonban csak a lélek képességeivel érzékelhető és egyfajta tudatállapotnak vagy érzékeken túli jelenségnek tekinthető.

149. Működését tekintve hogyan épül fel a Rend?

A Rózsakeresztes Rend, A.M.O.R.C. jelenleg az egész világra kiterjedő szervezet, amely úgynevezett joghatóságokra oszlik. Egy joghatóság nem korlátozódik feltétlenül egy országra, hanem felöleli mindazokat az országokat, ahol egy közös nyelvet beszélnek. Az egyes joghatóságok székhelyeit tradicionálisan Nagypáholyoknak nevezik, melyek irányítása egy-egy úgynevezett Nagymester feladata.

Nemzetközi szinten az A.M.O.R.C.-ot a Legfelsőbb Tanács irányítja, melynek a joghatóságok élén álló Nagymesterek a tagjai. A Legfelsőbb Tanács elnöke az Imperátor, a Rend legmagasabb rangú tisztviselője, s mint ilyen a rózsakeresztes tradíció őrzője. Tisztsége egy adott időszakra szól és minden ötödik évben megújítható.

150. Dogmatikusak-e a rózsakeresztes tanítások?

Az A.M.O.R.C.-hoz való csatlakozásának kezdetétől fogva minden tagot arra kérünk, hogy „élő kérdőjelekként” viszonyuljanak a rózsakeresztes tanokhoz. A tanításokat csupán a tanulmányok és elmélkedések alapjának kell tekinteni, mert a Rend helytelenít minden dogmát és mindenkor a tudat szabadságát támogatja. Ezért minden rózsakeresztesnek saját maga mesterévé kell válnia és csak azt szabad elfogadnia, amit spirituális fejlődésének adott pillanatában igazságként el tud ismerni. A tagok tehát nyugodtan elutasíthatnak bármely, a Rend által tanított elvet, amely ellenkezik személyes meggyőződésükkel vagy amit nem tudnak teljes szívvel támogatni.

151. Szükséges-e egy rózsakeresztesnek mérsékelnie a vágyait?

Mai társadalmunkban a legtöbb ember hagyja, hogy vágyai irányítsák, és a boldogságot az anyagi világ nyújtotta örömökben keresi. Ez rendszerint túlzásokhoz vezet az élet számos területén és valójában inkább távolítja az embereket egymástól és az áhított boldogságtól. Az örömteli élet megvalósításának legjobb módja, ha mindenben az arany középutat keressük és kiegyensúlyozottan élünk. A miszticizmus olyan segítségnek tekinthető, mely kijelöli a helyes viselkedés alapjait; a rózsakeresztesek pontosan ezért fordulnak felé.

152. Milyen iskolai végzettség szükséges a rendtagsághoz?

A rózsakeresztes tanítások megértéséhez elegendő, ha valaki írni és olvasni tud. Bárki tagja lehet a Rendnek, aki alapműveltséggel rendelkezik. Egyetemi vagy más felsőfokú végzettség semmilyen különleges előnyt nem jelent e tekintetben.

A rózsakeresztes tanítások közérthető nyelven íródtak és további előnyük, hogy a javasolt kísérletek és gyakorlatok elvégzése egyszerű, gyakorlati alkalmazásuk semmilyen nehézségbe nem ütközik.

153. Hisznek-e a rózsakeresztesek a csodákban?

A szigorúan vallási értelemben vett csodákban nem. A csodáknak nevezett dolgok valójában kétféleképpen értelmezhetők. Felfoghatjuk őket, mint allegóriákat, melyek célja a legnagyobb vallásalapítók isteni tulajdonságainak hangsúlyozása volt. Ezek közé tartozott például Mózes, aki szétválasztotta a Vörös-tenger vizét; Buddha, aki közvetlenül megszületése után üdvözölte Keletet; Jézus, aki megszaporította a kenyereket, hogy jóllakassa az éhes tömeget; Mohamed, aki halála után lóháton a mennybe emelkedett. Ugyanakkor a csodák a természeti törvények olyan alkalmazásának is tekinthetők, melyeket a tudomány az adott korban nem tud megérteni, illetve megmagyarázni. Ilyenek például a „csodálatos”-nak nevezett gyógyítások.

154. A Rend jelenlegi ciklusa 1909-ben kezdődött. 1909 + 108 = 2017; ez annyit jelent, hogy 2017-ben a Rend megszünteti tevékenységét?

Ezt a kérdést jelenleg még nem lehet megválaszolni. Inkább egyszerűen azt mondanánk, hogy pillanatnyilag nem fenyeget a politikai és vallási üldöztetés veszélye, bár néha úgy tűnik, mintha az inkvizíció új formái kezdenének kialakulni. Mindenesetre, a rózsakeresztes tanítások átvizsgálását és korszerűsítését továbbra is végezni fogjuk. A megfelelő pillanatban pedig a Rend Nagymesterei összegyűlnek majd és közösen fogják eldönteni ezt a kérdést.

155. Létezik-e még a Templomos Rend? Ha igen, kapcsolatban áll-e a Rózsakeresztes Renddel?

Történelmi szempontból a Templomos Rend, melyet 1118-ban alapított Hugues de Payens és Geoffroi de Saint-Omer, 1314-ben, utolsó Nagymesterük, Jacques de Molay halálával eltűnt. Napjainkban szervezetek százai (köztük nemrég alakult szekták) állítják, hogy ők a Templomosok örökségének őrzői és terjesztői. Az A.M.O.R.C. egyik legmagasabb Fokozatában részletesen elmagyarázzuk, hogy a Templomos Rend fő tisztségviselői a Rózsakeresztes Testvériség tagjai voltak és a Rend tanításait tanulmányozták, vagyis a Templomos Tradíció mindig is szerves része volt a rózsakeresztes hagyománynak.

156. Van-e tradicionális kapcsolat a rózsakeresztesek és az esszénusok között?

Az esszénusok Izraelben, a Holt tenger partján éltek. Közösségük Jézus idejében jött létre Qumranban, ahol 1947-ben a híres „Holt-tengeri tekercseket” megtalálták. A tekercsek vizsgálata azt bizonyította, hogy az esszénusok jelentős tudással rendelkeztek a misztériumok terén. Tudjuk azt is, hogy a metafizikai gyógyítás mesterei voltak.

A rózsakeresztes hagyomány szerint Jézus több évig élt az esszénus közösségben, Qumranban, és az is köztudott, hogy sok embert meggyógyított. Az esszénusok gyógyító módszerei mellett számos misztikus doktrínájuk szintén beépült a rózsakeresztes tanításokba.

157. Egy szellemi vezető vagy guru tanításait tanulmányozzák-e a rózsakeresztesek?

Nem, sőt a monográfiák teljesen személytelenek és olyan tudást közvetítenek, melyet a misztériumiskolák örökítettek át a századok során. A rózsakeresztes hagyomány egyébként is mindig azt tanította, hogy a legnagyobb mester nem más, mint saját Belső Mesterünk, a bennünk élő Isten.

158. Valójában mi az R.C.U.l., magyarul: a Nemzetközi Rózsakeresztes Egyetem?

A Nemzetközi Rózsakeresztes Egyetemet (Rose-Croix University International, röviden R.C.U.I.) a XX. század elején alapították az A.M.O.R.C. tisztviselői. A kizárólag rózsakeresztesekből álló egyetem kutató testületként működik olyan szerteágazó területeken, mint a csillagászat, egyiptológia, orvostudomány, zene, pszichológia, fizikai tudományok és ezoterikus tradíciók. A kutatásoknak általában véve az a céljuk, hogy bebizonyítsák a Rend által századokon át őrzött tanítások hitelességét és új alkalmazási területeket találjanak e tudás számára.

Az R.C.U.I. tagok munkájának eredményeit lényegében csupán a Rózsakeresztes Rend tagjai számára tartják fenn és a Nagypáholyok a havi monográfiák mellett, kiegészítő anyagként juttatják el a tagokhoz. Az A.M.O.R.C. tisztviselői azzal is tisztában vannak azonban, hogy általában minden spirituális hajlamú ember érdeklődik az ilyen irányú kutatások iránt, ezért úgy döntöttek, hogy eredményeik egy részét szemináriumok és előadások formájában a nyilvánosság elé tárják, néhány írást pedig a Rosicrucian Digest című folyóiratban, cikkek formájában közölnek. (A folyóirat a Nagypáholyok székhelyein bárki által megvásárolható.)

159. Tudománynak tekinti-e a Rend az alkímiát?

A rózsakeresztesek az alkímiát művészetnek, nem pedig tudománynak tekintik, mivel egy olyan folyamatot képvisel, amelyben sok a bizonytalanság mind az alkalmazott módszereket, mind az elért eredményeket illetően. Mint bizonyára mindenki tisztában van vele, az alkímia célja közönséges fémek arannyá változtatása egy több fokozatból álló transzmutáció során. Úgy tűnik, hogy ezzel a – főként a középkorban gyakorolt – művészettel napjainkban már nem foglalkoznak. A modern rózsakeresztesek csak spirituális alkímiát végeznek.

160. Mi az A.M.O.R.C. álláspontja az öngyilkosság kérdését illetően?

E kérdésben az A.M.O.R.C. nem foglal hivatalosan állást, mivel itt az emberek erkölcsi és vallási felfogása a döntő. Mindazonáltal úgy érezzük, hogy azok az embertársaink, akik ezt a végső megoldást választják, átviszik következő inkarnációjukba mindazokat a gyötrelmeket, melyektől éppen öngyilkosságuk által akartak megszabadulni. Ha pedig ez így van, akkor jobban tennénk, ha szerető gondolatokat küldenénk feléjük, ahelyett hogy elítéljük őket. Hiszen aki öngyilkosságot követ el, az legtöbbször végső elkeseredésében teszi ezt. Ezért helyesebb, ha rosszallásunk kifejezése helyett inkább szerető együttérzéssel gondolunk rájuk.

161. Mit jelent az égrégore szó?

Az égrégore francia szó. Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk – mivel a kifejezés mögött rejlő fogalmat a rózsakeresztes tanítások bővebben magyarázzák – csupán annyit mondunk: az A.M.O.R.C. égrégorja egy gondolaterő eredménye, amely a rózsakereszteseket egymással, a rózsakeresztesek összességét pedig a rózsakereszt ideáljával egyesíti. Ez utóbbi egy kozmikus energiamezőt jelent, mely a Rend minden tagjának javára szolgál.

162. Milyen előnyökkel jár a Rózsakeresztes Rendbe való belépés?

Először is: rózsakeresztesnek lenni önmagában véve nem jelent egy célt. Annyi azonban bizonyos, hogy a világunkban levő sok-sok nyomorúság, konfliktus és háború legfőbb oka, hogy az emberekből hiányzik a spiritualitás és hogy saját dogmatikus hiedelmeik rabjai úgy a vallások, mint a politika terén. Az A.M.O.R.C. egyik különleges célja ezért éppen az, hogy önálló gondolkodásra bátorítsa az embereket, akiknek ezáltal az lesz a leghőbb vágyuk, hogy részt vehessenek egy emberhez méltóbb és spirituálisabb jövő megteremtésében. A rózsakeresztes tanítások filozófiai mélységüknek és kulturális értékeiknek köszönhetően pontosan e cél elérésének alapját szolgáltatják.

 

Könyvajánló:
Ha még többet szeretne tudni a Rózsakeresztes Rend, AMORC-ról, rendelje meg a 'Kérdések és válaszok a Rózsakeresztes Rend AMORC-ról' című könyvet, melynek ára 3500 Ft (postaköltséggel).

Megrendelését ide kattintva küldheti el.
Elektronikus levelében kérjük adja meg pontos levelezési címét. 

 
 
A Rózsakeresztesekről
Beszélgetés Bartha Katalinnal

Az alábbi magyarázat kizárólag az AMORC betűszóval jelölt, a Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendjére (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis) vonatkozik.
A szakirodalom többségében az AMORC-ot filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalomként határozzák meg, amely férfiak és nők számára egyaránt nyitva áll, fajra, társadalmi helyzetre vagy vallásra vonatkozó előírások nélkül. Részletesen el fogom magyarázni, hogy mi teszi rendünket filozofikus, beavató és hagyományőrző szervezetté, ám mielőtt belevágnék, fontos, hogy a kétségek eloszlatása érdekében röviden rámutassak arra is, ami nem az AMORC.
tovább >>
Rózsakeresztes Rend, AMORC
2890 Tata, Kastély tér 2.
Tel./fax: 0634/381-696
E-mail: amorc@amorc.hu
Hivatalos honlap: www.amorc.hu