Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  "Senki nem nevezheti magát szabadnak addig, amíg szellemének kapuját nem képes kitárni,
úgy kifelé, mint befelé; kifelé azért, hogy képes legyen saját eszméit közkinccsé tenni,
befelé pedig azért, hogy mások értékes gondolatait el tudja fogadni."  (Validivar)
 
 

A Rózsakeresztesekről

Beszélgetés Bartha Katalinnal

Az alábbi magyarázat kizárólag az AMORC betűszóval jelölt, a Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendjére (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis) vonatkozik.

A szakirodalom többségében az AMORC-ot filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalomként határozzák meg, amely férfiak és nők számára egyaránt nyitva áll, fajra, társadalmi helyzetre vagy vallásra vonatkozó előírások nélkül. Részletesen el fogom magyarázni, hogy mi teszi rendünket filozofikus, beavató és hagyományőrző szervezetté, ám mielőtt belevágnék, fontos, hogy a kétségek eloszlatása érdekében röviden rámutassak arra is, ami nem az AMORC.

Vallás-e a Rózsakeresztes Rend, AMORC?

Először is, a Rózsakeresztes Rend nem vallás. Ezért lehetnek tagjai bármilyen vallási meggyőződésűek – vannak köztük zsidók, keresztények, buddhisták, muzulmánok, animisták és mások is. Az AMORC szervezetre egyetlen próféta vagy messiás – például Mózes, Jézus, Buddha vagy Mohamed, hogy csak a legismertebbeket említsük - tanításai sem jelentenek megkötést. A rend tanításainak nincs szent könyve, mint amilyen a Biblia, vagy a Korán. A szervezet dogma-mentes, elvi és morális síkon egyaránt. A szimbóluma valóban a Rózsakereszt, amely néhányakban azt a képzetet keltheti, hogy a Rend a kereszténységhez köthető; ám ez egyáltalán nem fedi a valóságot. A Rózsakeresztesek szerint a kereszt az ember fizikai testét jelképezi, míg a közepén nyíló rózsa az emberi lélek. Ez azt jelenti, hogy a kettő együtt, vagyis a Rózsakereszt az emberi lény dualitását, kettős természetét jelképezi – így ez a jelkép nem vallási, hanem hagyományos, univerzális szimbólum. Tehát az AMORC minden vallást tisztel, és a Rend tagjai teljes szabadságot élveznek abban, hogy kövessék választott hitük gyakorlatát.

A vallással kapcsolatban egy másik félreértést is el kell oszlatnunk. Általában úgy vélik, hogy bárki, aki Istenben hisz, valamelyik vallás követője. Pedig az ember nyugodtan hihet Istenben anélkül, hogy bármilyen vallásos hitrendszert követne.
Ha az AMORC nem vallás, nem lehet szekta sem – a szó pejoratív értelmében.
Az AMORC-ban a tagokat arra kérik, hogy családjukat részesítsék előnyben és hogy vegyenek aktívan részt a társadalomban. Ami a Rend vezetőit illeti, akik a hagyományos és jelképes „Nagymester” címet viselik: megválasztásuk megújítható.
Végezetül, általánosan ismert és elfogadott tény, hogy egy szektából igen nehéz a kilépés, az AMORC tagjai ezzel szemben kívánságuk szerint bármikor feladhatják tagságukat anélkül, hogy ezt meg kellene indokolniuk.

Az AMORC Magyarországon és a világon

Mivel utaltam a Rend Nagymestereire, célszerű itt megemlíteni, hogy az AMORC az egész világon igen aktív; számos nyelven rendelkezik joghatóságokkal. Van például Francia, Angol, Német, Olasz, Spanyol, Portugál, Orosz Nyelvű Joghatóság is, melyek mindegyikét egy-egy Nagymester irányítja. A tagok mindannyian ugyanazokat a tanításokat tanulmányozzák, és ugyanazon előjogokat élvezik, bármely nyelvű joghatósághoz is tartozzanak.

A politika és az AMORC

Az AMORC se nem vallás, se nem szekta. Fontos megjegyeznünk, hogy ezenkívül teljességgel politikamentes szervezet. Pontosabban szólva a Renden belül bárminemű politikai vita tilos.

Az AMORC története

Menjünk egy kicsit mélyebben bele abba a kérdésbe, hogy mi az AMORC, vagyis, hogy mit jelent a megállapítás, hogy az AMORC filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalom.

Történeti szempontból a Rózsakeresztes Rend a XVII. századig vezethető vissza, ekkor tették magukat ismertté a Rózsakeresztesek Németországban, Angliában és Franciaországban három kiáltvány segítségével, amelyek mindegyike híressé vált az ezotéria világában: e három a Fama Fraternitatis, a Confessio Fraternitatis és a The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz (Christian Rosenkreutz kémiai menyegzője), melyeket három egymást követő évben, 1614-ben, 1615-ben és 1616-ban adtak ki. Manapság jól ismert tény, hogy ezek a kiáltványok, melyekben keveredik a történeti és allegorikus beszámoló, valójában a Tübinger Kör néven ismert, híres rózsakeresztesek kollégiumának közös alkotása. Néhány évvel később, 1623-ban Párizs utcáin megjelentek plakátok is, melyek még ismertebbé tették a Rózsakeresztes Rendet. A rend számtalan formában és név alatt létezett az elkövetkező néhány évszázadban, míg végül 1909-ben újra felbukkant a nyilvánosság előtt, immár a jelenlegi nevén: A Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendje. Érdemes rámutatni, hogy az AMORC 2001 márciusában kiadta negyedik kiáltványát is, a Positio Fraternitatis Rosae-Crucis címmel -, valamint, hogy Roland Edighoffer és Antoine Faivre történészek ezt a kiáltványt a XVII. századi kiáltványok folytatásának tartják.

Szabadkőművesek és a Rózsakeresztesek

Mielőtt továbbmennénk, szeretném megemlíteni, hogy a Szabadkőművesek és a Rózsakeresztesek működése a XVII. században több ponton összekapcsolódott, különösen Európában. Abban az időben a Rózsakeresztes tagság sokszor közösen tartották gyűléseiket. Ennek ellenére az AMORC teljességgel független a Szabadkőművességtől, és örökségét saját módszere szerint hagyományozza tovább. Az AMORC egyetlen szervezethez köthető csak – a Tradicionális Martinista Rendhez – amelyet a XX. század kezdete óta támogat. A Martinista Rend tanításai alapját a XVIII. századi nagy francia filozófus, Louis-Claude de Saint-Martin gondolatai adják.

Az ókori Egyiptom?

Ugyanakkor, bár a történelmi tények szerint a Rózsakeresztes Testvériség a reneszánsz időszakából eredeztethető, hagyományos öröksége ennél jóval régebbi, egészen az ókori Egyiptomig vezethető vissza. Tudjuk, hogy ebben az országban léteztek iskolák, ahol a létezés misztériuma iránt érdeklődő keresők gyűltek össze – ezért hívták ezeket az iskolákat misztériumiskoláknak. Ma az AMORC e többezer éves tudás egyik örököse – ezért mondható el róla, hogy hagyományőrző.

A beavató Rend

Nézzük tehát, hogy mitől lesz az AMORC beavató mozgalom. A beavatást az jelenti, hogy a fokozatos képzést beavatások szakítják meg. Az elmúlt századokban a képzés elsősorban szóbeli képzést jelentett, titkos gyülekezési helyeken, elsősorban azért, hogy elkerülhető legyen a vallási vagy politikai üldöztetés. Ezért tekintették a Rózsakeresztes Rendet titkos társaságnak.

A XX. század kezdete óta azonban az AMORC csendesen működő szervezete már írásos formában is továbbadta tanításait, melyeket jelenleg Monográfiák formájában juttat el bizalmasan tagjainak. A Monográfiák néhány oldalas kiadványok, összességükben 12 fontosabb fokozatot ölelnek fel. Hónapról hónapra, évről évre, fokozatról fokozatra avatódik be a Rend minden egyes tagja abba a tudásanyagba, amelyet a Rózsakeresztesek évszázadok óta tanítanak a létezés misztériumairól.

Mi a Rózsakeresztes tanítások tényleges tartalma?

Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznék, annyit elmondhatok, hogy azokkal a legfontosabb témákkal foglalkozik, amelyek iránt a misztikusok mindig is érdeklődtek: az Isteni Lényeg természetéről, a Teremtés törvényeiről, az Univerzum származásáról és céljáról, az idő és űr fogalmairól, az anyag energia-természetéről, az élet eredendő céljáról, az emberi lélekről és annak jellemzőiről, a tudatszintekről és az ennek megfelelő képességekről, a pszichés jelenségekről, az álmok alkímiájáról, a halál és a halált követő élet misztériumáról, a reinkarnációról, a számok tudományáról, a hagyományos szimbólumokról stb. szólnak ezek az anyagok. A tanulási témákkal párhuzamosan a Monográfiákban kísérletek is találhatók, amelyek segítségével elsajátítható néhány alapvető misztikus technika – gondolok itt elsősorban a vizualizációra, a meditációra, a relaxációra.

Dogmák nélkül, szabadon

Hadd emlékeztessek arra is, hogy ezek a tanítások minden szinten kerülik a dogmákat. Vagyis az egyes témákban adott magyarázatok inkább alapot jelenthetnek arra, hogy valaki maga is elgondolkodjon a kérdésen; nem rágnak szájba semmilyen igazságot, amit minden tagnak kötelezően vallani kellene. Ez a megközelítés arra ösztönzi a magyarázatok olvasóját, hogy megőrizze toleranciáját és lefektesse az alapjait egy olyan független és önálló személyiségnek, aki képes maga megválasztani saját filozófiai meggyőződéseit.

A hagyományok őrzése

Bár a Rózsakeresztes tanításokat a XX. század kezdetétől elsősorban írásban továbbítják, vannak Páholyok, ahol a Rózsakeresztes Hagyomány szóbeli oldalát is erősen őrzik. Ezeken a helyeken a tagok rendszeresen összegyűlnek, hogy közösen munkálkodjanak, és élvezzék testvéreik társaságát.

Meg kell még említenünk azt is, hogy miért filozófiai mozgalom az AMORC. A „filozófia” szó eredeti jelentése: „a bölcsesség és tudás szeretete”. Ez azt jelenti, hogy a Rózsakeresztesek a „tudás szerelmesei”. A Rózsakeresztesek meg vannak győződve arról, hogy minden egyes emberi lény célja, hogy tökéletessé tegye önmagát. Ezért a Rózsakeresztesek igyekeznek jobbá válni, és nemcsak saját személyes jólétükért küzdenek, hanem másokét is szeretnék elősegíteni. Hogyan? Spirituális alkímia segítségével, amelynek segítségével hibáink erénnyé alakíthatók.

A Rózsakeresztes környezettudatosság

Természetesen az élet szeretete azt is jelenti, hogy az élet minden formáját tiszteljük, és igyekszünk megőrizni változatosságát. Ezért olyan fontos a Rózsakeresztesek számára az ökológia – a Természet ugyanis minden szentség közül a legcsodálatosabb. Egy XX. századi nagy Rózsakeresztes, Francois Jollivet-Castelot szavaival élve, a Természet „Isten Nagy könyve”.

A misztika útján

A mi szóhasználatunkban a „misztikus” szó arra az egyénre vonatkozik, akit érdekelnek az élet misztériumai, a kifejezés hagyományos értelmében. A miszticizmus tehát nem más, mint a misztériumok tanulmányozása,- és itt ismét a szó hagyományos értelmében használjuk ezt a kifejezést.

Ha mindössze egyetlen dolgot lehetne kiemelni a Renddel kapcsolatban, akkor azt mondanám, hogy egy egész világra kiterjedő Testvériségről van szó, amelynek a legkülönbözőbb fajhoz, társadalmi réteghez, valláshoz tartozó férfiak és nők egyaránt tagjai.
Mint ahogy csak nagyon kevesen vannak az igazán Bölcs emberek, hasonlóképpen igen csekély számban élnek köztünk olyanok, akik eljutottak a Rózsakereszt állapotába...

Zárásaként szeretnék felolvasni egy idézetet Comeniustól, egy híres XVII. századi Rózsakeresztestől, akit manapság a mai UNESCO spirituális atyjának tekintenek. Az idézet tökéletesen leírja, mi a Rózsakereszt állapotának eszméje:

Az univerzális nevelés iránti vágyunk azt jelenti, hogy szeretnénk, ha minden ember, egyenként és együtt, fiatal és öreg, gazdag és szegény, kiváltságos és közember, férfi és nő egyaránt teljes és mindenre kiterjedő nevelésben részesülhetne, és emberi lényként tökéletesedhetne. Azt akarjuk, hogy mindenki tökéletes tanítást és képzést kapjon, nemcsak egy-egy ponton, hanem minden olyan területen, ami lehetővé teszi az ember számára, hogy saját belső lényegét megvalósítsa; hogy megtanulhassák és megismerjék az Igazságot, hogy ne téveszthesse meg őket semmiféle álszent tettetés; hogy szeressék a Jót és ne jelentsen számukra kísértést a gonosz; hogy megtegyék, amit tenniük kell és tartózkodjanak mindattól, amit kerülniük kell; hogy bölcsen szólhassanak mindenről és bölcsen társaloghassanak mindenkivel; végezetül, hogy minden dolog, minden ember és Isten felé is óvatosan, ne pedig durván közeledhessenek; és hogy semmi se tántoríthassa el őket céljuktól, ami nem más, mint a boldogság.

Bartha Katalin

Könyvajánló:
Ha még többet szeretne tudni a Rózsakeresztes Rend, AMORC-ról, rendelje meg a 'Kérdések és válaszok a Rózsakeresztes Rend AMORC-ról' című könyvet, melynek ára 3500 Ft (postaköltséggel).

Megrendelését ide kattintva küldheti el.
Elektronikus levelében kérjük adja meg pontos levelezési címét. 

 
 
A Rózsakeresztesekről
Beszélgetés Bartha Katalinnal

Az alábbi magyarázat kizárólag az AMORC betűszóval jelölt, a Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendjére (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis) vonatkozik.
A szakirodalom többségében az AMORC-ot filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalomként határozzák meg, amely férfiak és nők számára egyaránt nyitva áll, fajra, társadalmi helyzetre vagy vallásra vonatkozó előírások nélkül. Részletesen el fogom magyarázni, hogy mi teszi rendünket filozofikus, beavató és hagyományőrző szervezetté, ám mielőtt belevágnék, fontos, hogy a kétségek eloszlatása érdekében röviden rámutassak arra is, ami nem az AMORC.
tovább >>
Rózsakeresztes Rend, AMORC
2890 Tata, Kastély tér 2.
Tel./fax: 0634/381-696
E-mail: amorc@amorc.hu
Hivatalos honlap: www.amorc.hu