Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  "Senki nem nevezheti magát szabadnak addig, amíg szellemének kapuját nem képes kitárni,
úgy kifelé, mint befelé; kifelé azért, hogy képes legyen saját eszméit közkinccsé tenni,
befelé pedig azért, hogy mások értékes gondolatait el tudja fogadni."  (Validivar)
 
 

AMORC: Az Élet Egyeteme

Ha úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a Rózsakeresztes Rendhez, felvétele esetén a világon ma létező egyik legrégibb olyan mozgalom tagjává válik, amely az emberiség felemelkedéséért fáradozik. Szervezetünk annyiban hasonlítható egy egyetemhez, hogy a tanulmányok különböző témákkal foglalkoznak, a tananyag egyes részei egymásra épülnek, és a tudás különböző fokozatai érhetők el. Viszont a legtöbb oktatási intézménnyel ellentétben, mi elismerjük és fejlesztjük az emberi természet mindkét - spirituális és fizikai - aspektusát. Ily módon válik az AMORC valóban az "élet egyetemévé", hiszen maga az élet is duális természetű, ám tökéletes harmónia uralkodik benne spirituális és materiális vonatkozásait illetően.

A Rózsakeresztes tanítások

A Rózsakeresztes Rend olyan célt tűzött maga elé, melynek elérésére a legtöbb oktatási rendszer kísérletet sem próbál tenni. Átfogóan kínálja az elvont és a gyakorlati ismereteket, az ókori misztériumokat és a modern tudomány hasznos eredményeit, a test és a lélek támogatását egy nehezen meghatározható, mély transzformáció - a megvilágosodás - felé vezető úton.

A tudomány, a misztika, a filozófia és a metafizika harmonikus összekapcsolása révén ad bepillantást az emberi tudás forrásaiba. Mindazok az ideák, amelyeket a havonta kézhez kapott leckék tartalmaznak, igen alkalmasak az elmélkedésre és saját, önálló gondolkodásunk kialakítására (Mint egy hermetista mondta egykoron: "Gondolj ki mindent a magad számára, s nem lesz, mi félrevezessen."). A Monográfiák mintegy intellektuális keretet adnak a tananyagban foglalt kísérletekhez és gyakorlatokhoz, melyek fokozatosan fejlesztik lelki és szellemi éberségünket.

A tanulmányok menete

A misztikus fejlődés, különböző fokozatok elérése során, spirál-formában bontakozik ki. A spirálvonal a középponttól kifelé haladva, minden következő fordulaton (azaz minden új fokozaton) tágabb, átfogóbb kört ír le. Egy-egy ilyen kör képviseli azt a valóságot, amelyben éppen tartózkodunk. Minél "nagyobb a körünk", minél tágabb a valóságunk, annál szabadabbak vagyunk, annál több valódi választási lehetőség adódik az életünkben.

Ha felvételt nyer a Rend tagjai közé, néhány bevezető lecke után három, úgynevezett Átrium Fokozattal kezdi tanulmányait, melyek betekintést nyújtanak a Rózsakeresztes tanítások témáiba és rendszerébe. Ezt kilenc további Fokozat követi, mindegyik egy bizonyos témakörrel foglalkozik. Az Ötödik Fokozat például elsősorban az ókori filozófiákkal, a Hatodik a fizikai és a pszichikai test egészségével, a Hetedik az aurával és a pszichikai test ún. projekciójával. Ezek azonban csak kiragadott példák a tárgyalt témák gazdag választékából.

A tanulmányok két nagy részre vannak felosztva: a Neofita Fokozatra és a Tempel Fokozatra, melyen belül további szinteket találunk. (Az ókorban, ha valaki tanulmányozni kívánta a nagy misztériumokat, el kellett jutnia egy Tempelbe és bebocsátást kellett kérnie. Ha befogadták, kezdő tanítványként neofitának nevezték, aki beléphetett az Átriumba, a Tempel előcsarnokába. Az Átriumban előzetes képzés folyt, mielőtt a jelölt bebocsátást nyert magába a Tempelbe, ahol már magasabb tanításokban részesült.)

Minden Fokozaton lehetőség nyílik kapcsolatba lépni a tanulmányi vezetővel (a Fokozat Mesterrel), aki válaszol a tanulmányok során felvetődő olyan kérdésekre, melyekre a tanítvány nem találja a választ, és ez esetleg zavart okozna továbbhaladásában. Természetesen a legnagyobb mértékben szeretnénk segíteni a fejlődést, ám a mi lehetőségünk csak az út kijelöléséig terjed. Mindenkinek saját magának kell haladnia ezen az úton, és elvégezni azt a munkát, amely meghozhatja az áhított eredményt. Vizsgákat nem kell tenni, maga az Élet vizsgáztat minket saját mércéje szerint. Tanítványok és saját magunk tanárai vagyunk egyszerre. Könnyű, rövid utat, "azonnali megvilágosodást" nem kínál ez a rendszer; a kezdetektől a kilencedik Tempel Fokozatig 5-6 év telik el, mely idő alatt alapos önismeretre tehetünk szert, és jelentős fejlődést érhetünk el. A tanulmányok azonban még sok éven át folytatódnak, további ismereteket és állandó inspirációt nyújtva a további fejlődéshez.

Felmerülhet a kérdés:
Miért kell ehhez ilyen sok idő? Két lényeges pontra kívánunk rámutatni. Először is: bár a tanulmányok több évig tartanak, szinte azonnal örömmel tölt el bennünket az olyan tudás, mely segít egy kicsit jobbá válnunk. Másodszor: bármi legyen is tanulásunk célja, az alapfokú ismeretek megszerzése is komoly időbe telik, és még több időt vesz igénybe, ha a tökéletességig akarjuk fejleszteni képességeinket (lásd: zene- vagy nyelvtanulás). Miért lenne ez másképp, ha életünk mesteri módon való irányítását akarjuk megtanulni? Élhetünk azzal a hasonlattal is, hogy egy gyermek felnőtté válásához, fizikai, értelmi fejlődéséhez is hosszú évek kellenek; hasonlóképpen van ez belső fejlődésünk esetén is.
A természet törvényeitől nem tekinthetünk el ebben a vonatkozásban sem. Ha rábízzuk magunkat a Rózsakeresztes Rend tanításaira, útmutatásaira, akkor örömmel fogjuk tapasztalni a biztonságos, lépésről lépésre való előrehaladást.
Semmiképp sem kárbaveszett idő az, amit önmagunk megismerésére fordítunk; az eredmények igazolni fogják ezt.

A Monográfiák

Minden fokozat anyagát jól felépített és megszerkesztett oktató füzetek, úgynevezett Monográfiák formájában juttatjuk el tagjainkhoz havi rendszerességgel. A Monográfiák képezik az alapját az otthoni tanulásnak. Minden hónapban két Monográfiát küldünk, egyéb tagsági információ és kiegészítő anyagok kíséretében. A Monográfiák 8-10 oldal terjedelemben, könnyen érthető és egyszerű módon mutatják be a különböző témaköröket és gyakorlatokat. Elsajátításukhoz kiemelkedő intellektus vagy felsőfokú végzettség nem szükséges.

Hasznos időtöltés

A Rend azt javasolja, hogy hetente 1-2 órát foglalkozzunk tanulmányainkkal és a gyakorlatokkal, a következő héten pedig ismételjük át őket, elmélkedjünk a tanultakon, esetleg többször is végezzük el a gyakorlatokat.

Azért hasznos ez a rendszeresség, mert a leckék nem csupán elméleti tudást képviselnek, hanem egy életmódot. Ha csupán elolvassuk az anyagot anélkül, hogy gyakorolnánk a technikákat, akkor csak az időnket vesztegetjük, mint az, aki elolvas egy könyvet a zongoraművészetről, ám soha nem próbál meg zongorázni.

Ha azonban kipróbáljuk a tanultakat a gyakorlatban, meggyőződünk helyességükről és beépítjük őket életünkbe, a babonák, régi félelmeink és az üres elméletek eltűnnek, és átadják helyüket egy újfajta valóságnak, amely már saját személyes megfigyeléseinkre és tapasztalatainkra épül. Az ilyen személyes tudás egyre inkább lehetővé teszi számunkra, hogy „az igazságban éljünk”.

Az otthoni tanulás előnyei

Ennek a tanulmányi rendszernek páratlan előnye, hogy saját otthonunk meghitt légkörében végezhetjük egyéni „kutatómunkánkat”. Évszázadokon keresztül hosszú utazásokat kellett tenniük a keresőknek Európa, Egyiptom és a Kelet misztériumiskoláiba, hogy ilyen leckéket hallgathassanak. Még a XX. század elején is csak a Rózsakeresztes Rend Páholyaiban volt elérhető ez a tudás.

Az otthoni tanulás mai privilégiuma kapcsán a Rend csupán egy dolgot kér tagjaitól: jelöljenek ki egy nyugodt sarkot otthonukban, ahol a választott „tanulmányi estéken”, békés légkörben, lehetőleg minden zavaró körülmény kizárásával foglalkozhatnak a heti leckékkel. Ily módon jobban tudnak összpontosítani tanulmányaikra, és anélkül végezhetik el a gyakorlatokat vagy a nagyon egyszerű rituálékat, hogy ezzel bárkit zavarnának, vagy esetleg Önöket zavarnák mások.

A rituálék fontossága

Sok ember megriad a „rituálé” szó hallatán, anélkül, hogy tudatában lenne, hogy maga is nap mint nap végez különféle rituálékat. A rituálé szokást jelent. Reggeli teendőnk végzése, a munkába menés, ebédünk elfogyasztása mind rituálék. Hasonlóképpen, a Rózsakeresztes tanulmányainknak is rituálévá kell válniuk. Ezért javasoljuk egy meghatározott nap és egy külön hely kiválasztását, illetve egyszerű rituálék elvégzését a tanulás megkezdése előtt.

A rituálék a tudatalattinkhoz szólnak a szimbólumok nyelvén; figyelmünket a ránk váró feladatra irányítják és olyan feltételeket teremtenek, melyek elősegítik a belső énünkkel való kapcsolatteremtést. Ily módon megtanulunk koncentrálni, és bizonyos önfegyelmet fejlesztünk ki, miáltal mentálisan könnyebben sajátítjuk el a leckék anyagát.

További előnyök

Azonkívül, hogy gondolkodásunk egyre tisztábbá válik, a Rózsakeresztes technikák megtanulása számos további előnnyel jár, melyek lehet, hogy nem annyira spirituális jellegűek, ám kétségkívül hasznosak. A személyes inspiráció, a kreativitás, az akaraterő fejlődése, a jobb koncentráló képesség, az emlékezet javulása, a vizualizáció és a meditáció művészetének elsajátítása csak néhány a sok kedvező változásból, melyeket őszinte Rózsakeresztes tanítványként megtapasztalhatunk.

Szellemi táplálék

Itt nem mondunk sokat azokról a témákról, melyekkel a Monográfiák foglalkoznak, és amiket a Rózsakeresztes rendszer keretén belül mélységeikben vizsgálhatunk. Az alábbiakban csupán néhányat sorolunk fel ezek közül:

* A test gondozása
* Intuíció és ítélőképesség
* A mentális erő tudatos használata
* Idő és tér misztériumai
* Az öt érzék
* Az emberi tudatosság
* Belső erőforrásaink helyes használata
* A lélek természete
* Misztikus törvények és princípiumok
* Az anyag misztériuma
* Ősi szimbólumok
* A személyes magnetizmus kialakulása
* A tudat harmonizálása
* A Kelet misztikusainak tanításai
* Az emberi aura természete és vibrációinak hatása
* A reinkarnáció és a karma
* A babonás hiedelmek cáfolata
* Gondolatátvitel
* A Kozmikus Tudat teremtő ereje
* Mindennapi életkörülményeink javításának lehetősége

AMORC: Bölcsesség a modern világban

A Rózsakeresztes Rend misztikus és „hétköznapi” filozófiával foglalkozó programja a tudat kibővülését szeretné elősegíteni, ami végül elvezet az élet valódi és maradandó értékeinek felismeréséhez.

A Rend az emberiség kollektív tudásának felhasználásával (értve ez alatt mind az emberiség ősi tudását, mind pedig a fejlődő, modern tudást) egy egész életre szóló programot fejlesztett ki, melynek során megtanulhatjuk lényünk minden aspektusának hasznosítását, elérve ezzel lehetőségeink határáig. Ma már tudjuk, hogy az emberek szellemi kapacitásuknak csupán töredékét használják. Elképzelhető, milyen mértékben növelhetjük meg lehetőségeinket, ha képesek vagyunk rákapcsolódni belső képességeink hatalmas hálózatára! Az ebből eredő előnyök mindennapjainkban is megmutatkoznak, sikert és boldogságot hozva életünkbe.

Fontos azonban feltennünk a kérdést önmagunknak: Mi a siker mércéje számunkra?
A gazdagság, nagyobb ház, gyorsabb kocsi, politikai hatalom, nagyobb társadalmi befolyás? Ezek egyike sem kárpótolhat a fejletlen tudatosságért. A misztika legegyszerűbb és legszerényebb tanítványa, aki megtapasztalta a Kozmikus Tudatosságot, sokkal gazdagabbnak mondhatja magát, mint az az ember, aki csupán anyagi javakat halmozott fel.

Őszintén reméljük, hogy legalább annyit sikerült elérnünk ezzel az ismertetővel, hogy némileg megvilágítottuk a misztika lényegét és a Rózsakeresztes Rend céljait. Sok mindent félreértelmeztek a Renddel kapcsolatban a századok során, sok hibás feltevés alakult ki működéséről az emberek tudatlansága és babonás félelmei következtében.

A tudás fénye mindig szembetalálja magát a sötétség támadásaival, ám határozottsággal és bátor kitartással a fény növelhető, a tudás terjesztése pedig a világosság egyre magasabb szintjeire emeli az emberek tudatszintjét.

Könyvajánló:
Ha még többet szeretne tudni a Rózsakeresztes Rend, AMORC-ról, rendelje meg a 'Kérdések és válaszok a Rózsakeresztes Rend AMORC-ról' című könyvet, melynek ára 3500 Ft (postaköltséggel).

Megrendelését ide kattintva küldheti el.
Elektronikus levelében kérjük adja meg pontos levelezési címét. 

 
 
A Rózsakeresztesekről
Beszélgetés Bartha Katalinnal

Az alábbi magyarázat kizárólag az AMORC betűszóval jelölt, a Rózsa és a Kereszt Ősi Misztikus Rendjére (Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis) vonatkozik.
A szakirodalom többségében az AMORC-ot filozofikus, beavató és hagyományőrző mozgalomként határozzák meg, amely férfiak és nők számára egyaránt nyitva áll, fajra, társadalmi helyzetre vagy vallásra vonatkozó előírások nélkül. Részletesen el fogom magyarázni, hogy mi teszi rendünket filozofikus, beavató és hagyományőrző szervezetté, ám mielőtt belevágnék, fontos, hogy a kétségek eloszlatása érdekében röviden rámutassak arra is, ami nem az AMORC.
tovább >>
Rózsakeresztes Rend, AMORC
2890 Tata, Kastély tér 2.
Tel./fax: 0634/381-696
E-mail: amorc@amorc.hu
Hivatalos honlap: www.amorc.hu